Svetovanje

Na voljo smo vam za svetovanje. Lahko nas pokličete ali pa nam pišete.
Vprašajte nas »

TURISTIČNO ZAVAROVANJE

Da, odslej ga lahko uredite prav v vsaki poslovalnici Gorenjske banke. Preverite, kaj vse je za izjemno ugodno premijo vključeno v paketu GRAWE Turist!
več

Do računa prek spleta.

Naročite svoj bančni račun prek spleta in si zagotovite za več kot 100 evrov ugodnosti. Formalnosti urejene v le treh korakih.
več

Slovar

Slovarček vključuje predvsem tiste bančne izraze, ki v poslovanju med banko in njenim komitentom nastopajo najpogosteje. Opisi so v glavnem povzeti po dokumentu, ki je v ta namen nastal pri Združenju bank Slovenije.
Marsikatero od opisanih gesel ima poleg navedenega tudi drugačen pomen, vendar na tem mestu ostajamo izključno pri bančnem/finančnem kontekstu. 
A

Akreditiv

... je pismo ali plačilni instrument, s katerim nalogodajalec akreditiva prek banke upravičencu akreditiva daje na razpolago določen denarni znesek, ki ga lahko koristi, ko izpolni določene obveznosti do nalogodajalca akreditiva.

Amortizacija kredita

... je odplačevanje kredita.

Amortizacija vrednostnega papirja

...  je ostopek, ki se opravi, kadar je izgubljen ali uničen vrednostni papir.

Amortizacijski načrt

... je načrt odplačevanja nekega kredita.

Anatocizem

... je zaračunavanje obresti na obresti.

Anticipativne obresti

... so obresti, ki se obračunajo na začetku obračunskega obdobja.

Anuiteta

... je vnaprej določen znesek, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit v določenem časovnem obdobju.

Anuitetni način odplačevanja kredita

... je odplačevanje, pri katerem kreditojemalec dolg odplačuje v enotnem znesku, iz katerega se najprej pokrijejo obresti za obdobje med dvema plačiloma, ostanek zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zniža njegov dolg.

AOS

Additional Optional Services

Ara

... je znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe ena stranka izroči drugi stranki v znak, da je pogodba sklenjena.

ATM

Automated Teller Machine

Avans

... ali predujem je znesek, ki je plačan v naprej.

Aktivne obresti

... so obresti, ki jih dobiva upnik (banka) za posojeni denar.

Avtorizacijski center Activa

telefon: 05 666 12 56 (24 ur na dan)

B

Bančna kartica

... je kartica, ki jo imetniki prejmejo, ko v banki odprejo transakcijski račun.

Bančna tajnost

... so vsi podatki, dejstva in okoliščine, ki izhajajo iz poslovnega odnosa banke s komitentom ali so z njim kakorkoli povezani.

Bančna poslovalnica

... je enota banke, kjer banka svojim komitentom omogoča opravljanje storitev. 

Bančna skupina

... je skupina več bolj ali manj lastniško in organizacijsko med seboj povezanih bank ali drugih finančnih organizacij.

Bančne storitve

... so sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Bančni avtomat - bankomat

... je samopostrežni terminal, ki omogoča bančne ter druge storitve.

Bančno interesno združenje

... je združenje, ki zastopa skupne interese članic (poslovnih bank).

Banka

... je finančna ustanova, ki nudi bančne storitve.

Bankovec

... je papirni denar, za katerega vrednost jamči izdajatelj.

Bianco

... je beseda, ki se uporablja v povezavi z besednimi zvezami kot je bianco ček in bianco menica.

BIC (Bank Identifier Code)

... je identifikacijska koda bank, ki so vključene v medbančno komunikacijsko omrežeje SWIFT.

Bianco menica

... je menica, ki ob izdaji nima bistvenih sestavin.

Bilančna vsota

... je vsota sredstev banke.

Blagajniški zapis

... je kratkoročni vrednostni papir katerega stopnja tveganja  je odvisna od bonitete izdajatelja.

Blokada računa

... je zamrznitev dela sredstev ali celotnega poslovanja z računom - po nalogu sodišča (ali drugih uradnih organov) ali imetnika računa.

Boniteta

... pojem, ki pojasnjuje kakovost in zanesljivost poslovnega partnerja.

Borza

... je institucija ali organizacija, ki deluje pod kontrolo državnih kontrolnih organov, katerih naloga je zagotavljati varno, učinkovito in uspešno delovanje organiziranega dela trga kapitala.

Borzni indeks

... je tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev oz. tistega, s čimer se na borzi trguje.

Borzno-posredniška družba

... je pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.

BS - Banka Slovenije

... je centralna banka Republike Slovenije, pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem.

C

Card sheme

... je kartična shema, ki ponuja produkte in storitve na podlagi plačilnih in kreditnih kartic.

Certifikat

... je kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja akreditiran overitelj in ki uporabniku omogoča, da na daljavo dokazuje svojo identiteto.

Credit

... je zmožnost zadolževanja, pogodbeni dogvor, v katerem komitent prejme neko vrednost sedaj in se strinja, da povrne ta znesek posojilodajalcu kasneje.

Creditcard

... kreditna kartica - je potrdilo (praviloma v obliki plastične izkaznice), s katerim izdajatelj potrjuje, da bo plačal terjatev tretjih partnerjev (prodajalcev…) do imetnika kreditne kartice.

Credit transfer

... je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu s pravili delovanja sheme SEPA za kreditna plačila.

Credit transfer scheme

... je shema plačil, ki opredeljuje pravila in postopke za kreditna plačila v evrih.

Č

Ček

... je pisni nalog, s katerim izdajatelj pooblasti banko, naj izplača prinašalcu določeno vsoto v breme njegovega računa.

Čezmejna plačilna transakcija

... je plačilo, ki se izvrši prek dveh ponudnikov plačilnih storitev (bank), ki sta v različnih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora.

D

Darilna pogodba

... je pogodba, s katero ena stranka (darovalec) neodplačno prepusti drugi stranki (obdarjencu) kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme.

Darilni bon (banke pri rojstvu otroka)

... je vrednostni bon, ki ga banka ob določenih dogodkih (npr. rojstvo otroka) lahko da komitentu.

Datum knjiženja

... je datum banka določeno transakcijo oziroma poslovni dogodek vpiše v poslovne knjige.

Datum podpisa pogodbe

...  je datum, ko pogodbeni stranki podpišeta pogodbo.

Datum poslovnega dogodka

... je temeljna računovodska predpostavka, ki pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko se pojavijo in se zapisujejo v računovodske razvide ter se o njih poroča v račun.

Datum valute

... je dan zapadlosti plačila kupca (dolžnika) za obveznosti do dobavitelja (upnika).

Davek od obresti

... je davek, s katerim se obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na finančno-dolžniško razmerje.

Debet

... je izraz, s katerim označujemo dolg.

Debetna kartica

... je plačilna kartica, s katero lahko posameznik ali pravna oseba posluje (plačuje ali dviguje gotovino) okviru razpoložljivih sredstev na bančnem računu.

Debetni račun

... je bančni račun, s katerim lahko posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba posluje v okviru razpoložljivih sredstev.

Dedovanje

... je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe in je urejeno z dednim pravom.

Deflacija

... je splošen in konstanten upad cen skozi daljše časovno obdobje.

Dejavnost

... je aktivnost, ki jo na trgu v zameno za plačilo opravlja posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba.

Dekurzivne obresti (obrestovanje)

...so obresti, pri katerih se obresti pripišejo glavnici izračunajo na koncu kapitalizacijskega obdobja.

Delnica

... je lastniški vrednostni papir.

Delniška družba

... je oblika gospodarske kapitalske družbe, ki ima kapital razdeljen na delnice.

Delovni dan

... je čas, v katerem bančni delavci na svojem delovnem mestu opravljajo svoje delo (poslovni čas).

Denar

... je splošno veljavno plačilno sredstvo, ki ga lahko zamenjamo za izdelke in storitve.

Denominacija

... je znižanje imenske vrednosti papirnatega denarja.

Depozit

... je določena denarna vrednost na računu.

Devalvacija

... je uradno znižanje tečajnih vrednosti denarja glede na vrednost zlata in tujih valut.

Deviza

... je plačilno sredstvo, ki velja v tujini.

Devizna klavzula

... je eden izmed načinov revalorizacije oziroma ohranjanja vrednosti terjatve.

Digitalni podpis (Elektronski podpis )

... je niz podatkov v elektronski obliki, ki je namenjen preverjanju pristnosti podatkov in identifikaciji podpisnika.

Digitalno potrdilo

... je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto.

Direktiva EU (evropska direktiva)

... je direktiva, ki določi cilje, ki jih morajo uresničiti države članice EU.

Direktna obremenitev (SEPA)

... je plačilna storitev, ki se uporablja za brezgotovinsko poravnavanje obveznosti, kot so plačila stroškov porabe električne energije, komunalnih storitev ali na primer različnih naročnin.

Direktna odobritev

... je kreditni plačilni instrument, ki se uporablja za izvršitev plačil v manjših zneskih za večje število upravičencev.

Diskont

... so obresti, ki se odbijejo pri nakupu nedospele terjatve.

Dividenda

... je udeležba pri dobičku podjetja, ki pripada lastnikom delnic delniške družbe oz. delničarjem.

Domača plačilna transakcija

... je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev opravijo plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije.

Donos

... je dobiček ali izguba, ki ga ustvari premoženje (denar, vrednostni papirji…) skozi določen čas.

Dospelost

... je trenutek, ko postane neka obveznost izterljiva.

Dvig z računa

... je možnost dvigovanja denarja z lastnega transakcijskega računa ali drugega računa, za katerega je urejeno pooblastilo. 

E

Efektivna obrestna mera (EOM)

... je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.

Ekspozitura

... je pogost izraz za praviloma manjšo enota banke oziroma poslovalnico.

Elektronska banka

... je ena od sodobnih tržnih poti do banke, pogosto jo imenujemo tudi spletna banka.

Elektronske tržne poti

... so tržne poti, ki strankam z različnimi komunikacijskimi in informacijskimi tehnologijami omogočajo opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.

Elektronski denar

... je elektronski nadomestek oz. ekvivalent za gotovino.

Elektronski plačilni instrument

... je sodoben plačilni instrument, ki se je izoblikoval na podlagi tehnološkega razvoja ter razvoja komunikacijske tehnologije.

Elektronski podpis (digitalni podpis)

... je niz podatkov v elektronski obliki, ki je namenjen preverjanju pristnosti podatkov in identifikaciji podpisnika.

Elektronsko bančništvo

... je način opravljanja bančnih storitev s pomočjo elektronskih medijev.

Elektronsko plačilo, e-plačilo

... je plačilo, ki ga banka opravi s pomočjo elektronskih medijev po elektronskih tržnih poteh.

EMV

... je mednarodni standard izdajateljev plačilnih kartic. Kratica EMV izhaja iz začetnih črk organizacij Europay, MasterCard, VISA.

Enolična identifikacijska oznaka

... je kombinacija številk, črk in znakov, ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo plačnika ali prejemnika ter njuna računa pri banki.

Enkratno geslo ali OTP (One Time Password)

... je enkratna 8-mestna številka, ki jo ustvari prenosni čitalec z uporabo bančne kartice in PIN-a.

ECB

... je centralna banka za enotno evropsko valuto – evro.

EPC

... je strokovno telo , ki so ga evropske banke leta 2002 ustanovile s ciljem uvedbe enotnega območja plačil v evrih (projekt SEPA).

Eskontna obrestna mera

... je obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, odobrena na podlagi vrednostnih papirjev.

EU

... je kratica za Evropsko unijo.

EUR (evro)

... je mednarodna oznaka za denarno enoto evro.

EURIBOR (EuroInterbankOfferedRate)

... je medbančna obrestna mera po kateri si reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Eurosistem

... je sistem, ki ga sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke tistih držav članic, ki so sprejele euro.

Evroobmočje

... je skupina držav Evropske unije, ki namesto nacionalne valute uporabljajo evro in tako tvorijo monetarno unijo.

Evropska centralna banka

...... je centralna banka za enotno evropsko valuto – evro.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB)

... je sistem, ki ga sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU.

F

Factoring

... ali odkup terjatev je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja z odkupom nezapadlih terjatev.

Fiduciarni posli

... je pravni posel, s katerim določena oseba prenese svojo pravico (praviloma lastninsko) na drugo osebo, ta pa jo mora pod določenimi pogoji obdržati in jo pozneje vrniti oz. prenesti na tretjo osebo.

Fiksna obrestna mera

... je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja.

Finančne storitve

... so vse vrste storitev in poslov, ki jih opravljajo različne finančne institucije.

Finančni holding

...  je finančna institucija, ki so ji izključno ali pretežno podrejene kreditne ali finančne institucije, med katerimi je vsaj ena kreditna institucija.

Fizična oseba

... v bančnem žargonu se tem izrazom razume posameznika, ki jih tako razločijo od samostojnih podjetnikov, pravnih oseb in javnih zavodov.

Fond

... ali sklad, lahko pa pomeni tudi denarna sredstva ali zaloge.

Forfaiting

... gre za posel prodaje izvoznih terjatev banki skupaj s sredstvi zavarovanja. Pri tem prodajalec terjatve ne prevzema nobenega tveganja.

G

Garancija

... gre za zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan.

Garant

... oseba, ki se zaveže za izpolnitev obljube, dolžnosti, jamči, garantira.

Garantno pismo

... je pisani zapis garancije.

Glavnica

... predstavlja znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku.

Gotovinski kredit

je nenamenski kredit, ki ga banka odobri posamezniku za namen, ki ni določen in obvezujoč.

H

Hipoteka

... predstavlja zastavitev nepremičnine pod poroštvo pri denarnem posojilu.

Hipotekarna unovčitev

... pomeni unovčitev nepremičnega premoženja zaradi neporavnanih obveznosti, ki so bile zavarovane s hipoteko na nepremičnini.

Hipotekarni kredit

... je dolgoročni kredit, ki ga banke oziroma ostale finančne institucije odobravajo potrošnikom ali pravnim osebam, za zavarovanje denarnih terjatev pa se vzpostavi hipoteka na nepremičnino v korist banke oziroma kreditodajalca.

Hipotekarno zavarovanje

... je zavarovanje kredita s hipoteko na nepremičnino v korist banke oziroma kreditodajalca.

Hramba

... je hranjevanje nečesa za določen čas, za kar se zaračuna ustrezna pristojbina.

Hranilna vloga – račun

... je denarna vloga pri bankah, namenjena komitentom. Glavni cilj je varčevanje.

Hranilnica

... je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

Hitri polog

... je polog na račun oziroma plačilo položnic prek bančnega avtomata.

Homebanking

... značuje tiste bančne storitve, ki jih lahko uporabniki spletnega bančništva opravljajo kar od doma.

I

IBAN

... je mednarodna številka bančnega računa in se v svetu uveljavlja za identifikacijo bančnih računov v mednarodnem poslovanju.

Identifikacija

... je postopek preverjanja uporabnikove identite oziroma informacijskega sistema.

Identifikacijski elementi

... so elementi prepoznave, ki omogoča identifikacijo posameznika.

Inflacija

... je stopnja, po kateri se cene izdelkov in storitev povečujejo, posledično pa upada kupna moč denarja.

Informacija

... so ovrednoteni podatki v specifični situaciji.

Informativni izračun

... je pripomoček, ki potrošniku poda osnovne nezavezujoče informacije o želeni storitvi.

Inkaso

... je plačilni instrument, podoben plačilu pošiljke po povzetju, pri čemer banka ne jamči plačila, a poskrbi za izvedbo plačila in prevzem dokumentov.

Insolventnost

... je dlje časa trajajoča plačilna nesposobnost dolžnika.

Interkalarne obresti

... so obresti za čas porabe posojila.

Izhodiščna obrestna mera

... je tista obrestna mera, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče.

Izkazni papirji

... služijo za identifikacijo.

Izpisek

... je evidenca vseh opravljenih transakcij na transakcijskem ali drugem računu v nekem obdobju (navadno obdobje enega meseca).

Izvedeni finančni instrumenti

... predstavljajo alternativno možnost investiranja v primerjavi s klasičnimi finančnimi naložbami.

Izvršbe

... so prisilne izvršitve sodnih ali upravnih odločb.

Indeksacija

... pomeni prilagajanje s pogodbo dogovorjenega zneska (znesek odplačila kredita, zavarovalne police …) npr. rasti življenjskih stroškov ali nekemu drugemu dogovorjenemu kriteriju.

Indeks cen

... je statistično povprečje cen različnega števila stvari.

Investicijska banka

... je banka, katere glavna dejavnost je zbiranje denarnih sredstev za podjetja, plasiranje novih javnih emisij vrednostnih papirjev posamezne organizacije na trg.

J

Jamstveni znesek

... pomeni obveznost tistega, ki je jamstvo podal, za izpolnitev obveznosti do višine, določene z jamstvom.

Jamstvo

... je način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika.

Javna ponudba

... je ponudba primarne izdaje vrednostnih papirjev, namenjena določenemu krogu oseb, ki je posredovana pv obliki javno objavljenega oglasa.

Javne finance

... so veja financ, ki obravnava finančne odločitve v javnem sektorju gospodarstva.

Jamstvo za vloge

... pomeni zajamčeno izplačilo vsem vlagateljem v primeru stečaja banke.

K

Kapital

... je v ekonomiji trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.

Kapitalizacijsko obdobje

... je bdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.

Kapitalizacija

... je pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital).

Kartica

... gre za različne vrste plačilnih kartic, s katerimi je mogoče opravljati brezgotovinsko plačilo blaga ali storitev in dvigniti gotovino na bančnem avtomatu.

Kliring

... je postopek denarne poravnave, ki poteka preko neke centralne ustanove.

Komercialni zapis

... so vrednostni papirji, s katerimi se pogosto trguje na finančnem trgu, na katerem je lahko kupec kdorkoli.

Komitent

... je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki ) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel.

Knjižni denar

... je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje.

Konformen

... enakoličen, skladen, soglasen.

Konformna obrestna mera

... pomeni realizacijo ekonomskega načela, da moramo iz začetne glavnice s konformno obrestno mero pri pogostejši kapitalizaciji (mesečni) dobiti enako končno vrednost glavnice, kot pri celoletni kapitalizaciji in izhodiščni letni obrestni meri.

Konformni izračun

... je izračun, pri katerem je obrestna mera prilagojena pogostejšemu plačevanju obresti.

Konto

... pomeni »račun«.

Kontokorentni odnos

... je odnos med dvema bankama, ko ena banka pri drugi odpre poslovni račun (lahko obojestransko), preko katerega se nato direktno opravljajo mednarodna plačila.

Konvertibilnost

... pomeni neomejeno možnost zamenjave domače valute za ostale valute.

Konverzija

... je pretvorba neke valute v drugo tujo valuto.

Korespondenčna banka

... je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

Korespondenčni odnos

... nastopi, ko si tuja in domača banka izmenjata kontrolne dokumente: sezname pooblaščenih podpisnikov, telegrafski in SWIFT ključ.

Kotacija

... pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in v uradno borzno tečajnico.

Kovanec

... je denar v kovinski obliki, izdelan s kovanjem, največkrat okrogle oblike.

Kredit

... je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom.

Kratkoročni kredit

... je kredit, ki ga banka odobrava kreditojemalcu za obdobje vračila do 1 leta.

Kreditna kartica

... sodi med plastični denar. Imetnik kartice plača blago ali storitev, njegovo obveznost pa začasno prevzame banka.

Kreditna sposobnost

... je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti.

Kreditni pogoji

... so določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih kredita ter pripadajočih obrestih.

Kreditni posrednik

... je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti poslovanja ali poklica opravlja posredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavnosti dajalca kredita, ki ga za to pooblasti s pogodbo.

Kreditno tveganje

... je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, da zaradi katerega koli razloga ne izpolni svoje finančne ali pogodbene obveznosti.

Kreditodajalec

...  je lahko le pravna oseba, ki daje kredit.

Kreditojemalec

... je pravna ali fizična oseba, ki vzame kredit.

Kritje

... pomeni zagotavljanje dejavnikov, ki omogočajo kritje nastale obveznosti. Trgovanje s kritjem pomeni, da lahko vlagatelj kupuje in prodaja premoženje, ki je večje od kapitala na njegovem računu.

L

Leasing, lizing

... je posebna oblika financiranja nakupa, pri katerem lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo.

Libor

... je londonska medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke medsebojno posojajo denar za določeno ročnost.

Likvidatura

... je prostor v banki, kjer se opravljajo likvidacijski posli.

Likvidnost (lat. Liquidus)

... pomeni plačilno zmožnost ali pa unovčljivosti.

Limit

... je znesek najvišje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja) na računu in tudi oblika kredita, ki ga dovoli banka stranki, da lahko v določnem znesku za določen čas uporablja denar s svojega transakcijskega računa, tudi če nima lastnih sredstev na njem.

Limitirani nalog

... je nalog banke borznemu trgovcu oz. posredniku, pri katerem je določena mejna cena za nakup (prodajo) nekega vrednostnega papirja.

Lombard, lombardni kredit

... pomeni jemanje ali dajanje posojila na podlagi lahko unovčljivega premičnega predmeta (navadno vrednostnega papirja).

Lombardna obrestna mera

... je obrestna mera, ki jo banka zaračunava za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.

Loro

... je izraz, ki se uporablja, kadar pride pobuda za izdajo čeka, menice, akreditiva … iz tujine.

Lot

... je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji.

M

Menica

... je listina, izdana v predpisani obliki, s katero ena oseba izda drugi nalog, da naj v določenem času in v določenem kraju plača določeno vsoto denarja osebi, imenovani v tej listini ali po njeni odredbi, pri čemer se tudi sama zavezuje to vsoto plačati, če tega ne bi storila oseba, na katero se glasi nalog.

Menjalni tečaj

... je tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge države.

Mobilna banka

... je tehnična in vsebinska rešitev, ki omogoča uporabnikom opravljanje osnovnih bančnih storitev z uporabo mobilnega telefona.

Mobilno plačilo/ m-plačilo

... je storitev, s katero banka omogoča, da plačilo opravite s pomočjo vašega mobilnega telefona.

Monetarni nominalizem

... poudarja nominalno vrednost denarja ne glede na njegovo pravo notranjo vrednost.

Moratorij

... je odlog plačila zapadlih obveznosti, za katerega se stranka z banko dogovori takrat, kadar pride v situacijo, ko ji v določenem obdobju ne bo uspelo plačevati obveznosti do banke.

Mrliški list, smrtovnica

... je uradni dokument o smrti imetnika računa pri banki, na podlagi katerega banka lahko izvede blokiranje računa do prejema sklepa o dedovanju.

N

Nakazilo

... je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oz. neki osebi.

Nalog

...  pomeni, da stranka banko pooblasti, da v njenem imenu in za njen račun izvrši neko dejanje, najpogosteje je to plačilo strankinih obveznosti.

Naložbeni /poslovni načrt

... je dokument, ki vsebuje celovito in podrobno obrazložitev poslovanja podjetja, investiranja v posel z oceno pričakovanih učinkov in variantnih rešitev za potencialne rizične situacije, ki jih prinaša prihodnost.

Namenski depozit

... pomeni shranitev česa (najpogosteje denarja) v finančni ustanovi z določenim namenom in pod določenimi pogoji.

Namenski kredit

... je namensko pravno razmerje med dolžnikom in upnikom, ki da neko stvar – denarna sredstva – na up dolžniku. Gre za natančno določen predmet financiranja.

Nenamenski kredit

... je nenamensko pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. V tem primeru ne gre za natančno določen predmet financiranja.

Nerezident

... je ali pravna oseba s sedežem v tujini in ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v tujini.

Nominalna obrestna mera

...  je na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki poleg osnovne obrestne mere vsebuje tudi določen pribitek.

Notiranje

... pomeni imeti določeno tržno ceno.

O

Obresti

... so denarno nadomestilo upniku za odrekanje določenemu znesku denarja, ki ga je prepusti dolžniku za določen čas.

Obrok

... je delna izpolnitev glavne obveznosti, kjer se ponavadi porazdeli kredit v enake ali različne zneske.

Obrestna mera

... je mera za obrestovanje denarja, izražena v odstotkih.

Obrestni pribitek / odbitek

... je pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo referenčni obrestni meri oz. jo od referenčne obrestne mere odštevamo.

Obrok kredita

... je delna izpolnitev glavne obveznosti.

Obveznica

... je fiksno obrestovan dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže imetniku, da mu bo ob dospelosti izplačal glavnico s pripadajočimi obrestmi.

Odstop od pogodbe

... je enostranska prekinitev pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil ene od pogodbenih partneric/partnerjev.

Odstop terjatve

... je situacija, ko upnik prenese svojo terjatev na drugega, novega upnika. Pri poslu sodelujeta prvotni, dosedanji upnik in novi upnik.

Opcija

... je pravica ene pogodbene stranke da izbira med več različnimi možnostmi.

Osebni podatek

... je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika.

Osebni račun

... je vrsta transakcijskega računa  za fizične osebe, na katerem se sistematično spremlja finančno poslovanje.

P

Pasiva

... v računovodskem jeziku so to obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov.

PIN

... je osebna identifikacijska številka (personal identification number).

Plačilna kartica

Z njo imetnik plača blago ali storitev, za znesek plačila pa mu banka, izdajatelj kartice, izstavi račun oz. obremeni njegov bančni račun.

Plačilna storitev

Storitve plačilnega prometa za stranke so vodenje transakcijskih računov, izvrševanje plačilnih nalogov in izvajanje nakazil na podlagi gotovinskih pologov.

Plačilna transakcija

... je transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev opravijo plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Slovenije ali tujine.

Plačilni instrumenti

... so  vsa sredstva, ki imetniku omogočajo brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine.

Plačilni nalog

... je nalog na transakcijskem računu ali drugem računu za prenos sredstev na drug račun oz. za vplačilo ali izplačilo z računa.

Plačilni promet

... je proces prenosa denarnih sredstev, izvajanje plačil in izplačil ter izvajanje obračunov oziroma drugih poravnav v plačilnih sistemih.

Plačilni račun

... je račun, ki ga odpre in vodi banka uporabniku za namene izvrševanja plačilnih transakcij.

Plačnik

... je pravna ali fizična oseba, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilni nalog ali zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila.

Plastični denar

... imenujemo različne plačilne kartice.

Podružnica

... je poslovna enota banke, ki je lahko v drugem kraju kot je sedež.

Pogodba

... je dokument s katerim se banka in plačnik dogovorita o pravicah in obveznostih banke in plačnika v zvezi z predmetom pogodbe.

Pogodbena kazen

... je določen denarni znesek ali druga premoženjska korist, ki jo mora plačati ena stranka drugi tedaj, če pogodbe ni izpolnila ali če zamudi z njeno izpolnitvijo.

Pogodbene obresti

... so obresti, za katere se dogovorita upnik in dolžnik in tečejo v obdobju od nastanka denarne obveznosti do njenega plačila.

Polog na račun

... je nakazilo denarja na bančni račun.

Pooblastilo

... je pravica, da kdo uradno veljavno opravi, opravlja kako (pravno) dejanje.

Pooblaščena oseba

... je fizična oseba, ki je pooblaščena za zastopanje na bančnih računih drugih oseb.

Poravnalni svet

... je ustanovljen za zunaj sodno reševanje sporov med strankami.

Poroštvo

... pomeni, da nekdo jamči za nekoga drugega.

Portfelj (fr. porte-feuille - listnica)

... je v bančnem jeziku celotna količina naloženih vrednosti. Kreditni portfelj so bančne naložbe, portfelj vrednostnih papirjev pa so naložbe banke v vrednostne papirje.

POS – prodajno mesto

... je elektronski terminal za sprejemanje bančnih in plačilno-kreditnih kartic.

Poslovno razmerje

... je opredeljeno kot vsak poslovni ali drug pogodbeni odnos, ki ga stranka sklene ali vzpostavi pri organizaciji in je povezan z opravljanjem dejavnosti organizacije.

Posojilo

... je vrsta dolga, ko posojilojemalec od posojilodajalca prejme oziroma si sposodi vsoto denarja, ki jo mora v določenem časovnem obdobju vrniti.

Postopno varčevanje

... je oblika varčevanja z rednimi mesečnimi pologi, ki omogoča postopno prihraniti želeni znesek.

Potrošnik

...  je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Pranje denarja

... je operacija, s katero se zakrije nezakoniti izvor denarja in navidezno prikaže, da denar izvira iz zakonitih poslov.

Pravna oseba

... je subjekt, ki samostojno stopa v civilno pravna razmerja v svojem imenu in prevzemajo odgovornost za svoje obveznosti v okviru svojega poslovanja.

Pravnomočnost

... pomeni, da odločbe ni več mogoče izpodbijati v upravnem sporu ali drugem sodnem postopku.

Predčasno dokončno poplačilo kredita

... pomeni, da je kreditojemalec plačal celotno svojo obveznost pred pogodbeno dogovorjenim rokom.

Predčasno izplačilo depozita

... nastopi takrat, kadar tisti, ki hrani depozit, običajno je to banka, le tega izplača pred rokom, ki je bil v pogodbi o depozitu določen za njegovo hrambo.

Predčasno plačilo anuitete

... pomeni plačilo anuitete pred datumom, ki je pogodbeno določen z mortizacijskim načrtom za odplačilo posojila.

Predujem

... je denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi stranki ob sklenitvi pogodbe ali med njenim izvrševanjem v civilnopravnih razmerjih.

Prejemnik plačila

... je oseba, ki prejme plačilo.

Preklic

... pomeni razglasiti kaj za neveljavno.

Premostitveni kredit

... je oblika kredita, ki ga banka da stranki zaradi posebne situacije, v kateri se je stranka znašla in nujno potrebuje finančna sredstva. Stranki zato ni potrebno predčasno razdreti varčevalne pogodbe.

Prevzem dolga

... nastopi takrat, kadar prevzame obveznosti iz npr. posojila nekdo drug, ki ni bil najemnik posojila.

Pribitek (pri določitvi obrestne mere)

... je tisti del obrestne mere, ki ga določi posamezna banka in doda k referenčni obrestni meri.

Prijava

... je listina, s katero se koga, kaj prijavlja.

Prijava smrti

... obvestilo o smrti lahko banki posreduje kdorkoli, vendar takšno obvestilo velja samo določen čas. Če v roku 2 dni banka ne prejme smrtovnice, obravnava prijavo o smrti kot brezpredmetno.

Priporočilo

... je mnenje, da je kaj koristno za koga.

Pritožba

... je izjava, s katero se sporoča, izraža pristojnemu nezadovoljstvo zaradi neprimernosti, neustreznosti določene storitve.

Procesna obrestna mera

... je obrestna mera, ki je običajno v višini zamudne obrestne mere in teče od neplačanih obresti in glavnice od dneva vložitve zahtevka za plačilo na sodišču.

Proporcialna obrestna mera

... je nominalna obrestna mera, izražena z enim številom na letni ravni.

Provizija

... je nadomestilo za posredovanje ali izvršitev posla in se navadno izraža v odstotkih od vrednosti posla.

R

Račun

... nanj se zapisujejo vse vloge in plačila  ter vsi dvigi in izplačila z njega.

Razdolžnina

je del glavnice kredita, ki ga poplačamo z anuiteto. Drugi del anuitete so obresti.

Realna obrestna mera

... je obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti.  S pridevnikom realne tako ločimo dejanske obresti od tistih, ki so rezultat zgolj ohranjanja vrednosti glavnice.

Recikliranje gotovine

... je ponovna izdaja bankovcev v obtok, ki jo izvajajo kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine.

Referenčne obrestne mera

... je tržna obrestna mera, ki se uporablja kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno so to medbančne obrestne mere (LIBOR, EURIBOR ).

Referenčni menjalni tečaj

... je dnevna tečajnica, ki jo pripravlja Banka Slovenije in objavlja praviloma ob 14:30 uri vsak delovni dan.

Reklamacija

... je prijava, sporočilo podjetju, da kaj nima zaželenih lastnosti.

Relativna obrestna mera

... je tolikokrat manjša od letne obrestne mere, kolikokrat je kapitalizacijsko obdobje krajše od enega leta.

Renta

... so stalni, redni dohodki od lastnika kapitala, zemljišča ali česa drugega.

Rentno varčevanje

... je oblika varčevanja (običajno pod ugodnejšimi obrestnimi pogoji), ki po zaključku fizični osebi omogoča reden, stabilen vir sredstev ali celo dodatek k pokojnini.

Rezervacije

... mora banka izoblikovati zaradi kritja morebitnih izgub. Te rezervacije so lahko ali za splošna bančna tveganja ali posebne rezervacije glede na posebna tveganja, ki izvirajo iz posameznih poslov.

Rezident

... je fizična oseba s stalnim bivališčem v državi, kjer želi opraviti bančni posel.

Rok(i)

... je določen v dnevih, začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega njegovega dneva.

S

Saldo

... je končno stanje na računu, razlika med prejemki in izdatki.

Saldirati

... pomeni, da se naredi dokončen izračun stanja, ki vključuje vse stroške in obresti, nato pa se račun zapre – ukine.

Sef

... je predal, ki ga ima banka v posebnem varovanem prostoru in je namenjen za shranjevanje vrednosti, zlasti vrednostnih papirjev, denarja, pomembnih listin in podobno.

SEPA (SingleEuroPaymentsArea)

... pomeni enotno območje plačil v evrih, ki predstavlja zemljepisni prostor, na katerem lahko državljani ali podjetja plačujejo ali sprejemajmo plačila v evrih.

SISBON

... = Slovenski Informacijski Sistem BONitet. To je register, v katerem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb – posameznikov. 

Skesnina

... ali odstopnina je znesek denarja ali določena količina nadomestnih stvari, ki jo obljubi ena stranka ali obe zato, da bo lahko odstopila od pogodbe.

Sklep (sodišča)

... je ena od odločitev sodišča npr. sklep o izvršbi, sklep o dedovanju, sklep o določitvi stroškov postopka, skrbnika …

Sklep o dedovanju

... je sklep sodišča, v katerem sodišče naroči banki, da po pravnomočnosti sklepa izplača sredstva na računih umrlega upravičencem po deležih, kot so navedeni v sklepu.

Skrbništvo

... pomeni družbeno varstvo posameznika in je zakonsko opredeljeno.

Skupna obrestna mera

... je nominalna obrestna mera, ki v celoti izraža pričakovanje ali pri deponiranju (vlogi, depozitu) ali pri kreditiranju.

Skupni račun

... odpre banka v imenu dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, kjer vsak posamezni imetnik skupnega plačilnega računa lahko razpolaga s celotnimi denarnimi sredstvi na skupnem plačilnem računu.

Slip

... je potrdilo, ki ga dobite na prodajnem mestu, ko ste blago ali storitev plačali s kartico.

Smrtovnica, mrliški list

... je uradni dokument o smrti imetnika računa pri banki, na podlagi katerega banka lahko izvede blokiranje računa do prejema sklepa o dedovanju.

Soglasje za direktno obremenitev

... pooblastilo dolžnika (plačnika), pooblasti upnika (prejemnik plačila), da izvršuje direktne obremenitve ter da dovoljenje svoji banki, da bremeni njegov račun za izvršitev direktnih obremenitev.

Splošni poslovni pogoji

... so pogoji, ki jih določi banka in se običajno nanašajo na določeno bančno storitev kot je na primer vodenje računa, najem sefa, uporaba spletnega bančništva, poslovanje s kartico …

Sporazum strank

... je dokument s katerim se stranki dogovorita, da se bančna terjatev zavaruje z zastavo nepremičnin ali premičninami.

Stečaj (osebni)

... je namenjen predvsem potrošnikom (»navadnim« fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s. p.-jem) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

Stečajni upravitelj

...  prevzame nalogo upravljanja s premoženjem in terjatvami stranke, ki je v postopku osebnega stečaja.

Storitev

... je vsaka pridobitna dejavnost, ki se praviloma opravlja za plačilo.

Stranka

...  je vsaka fizična ali pravna oseba ter oseba civilnega prava, ki stopi v poslovno razmerje z banko.

Supergarancija

... nastane, če druga banka dodatno garantira za obveznosti, za katere že garantira ena banka.

SWIFT

... je računalniški sistem za enoten prenos finančnih sporočil med bankami in drugimi finančnimi ustanovami, ki so njegove članice.

Š

Škoda

Kdor povzroči škodo drugemu, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je nastala brez njegove krivde.

Štetje dni za obračun obresti

Praviloma se pri določanju začetka ali konca obdobja za obračun obresti šteje prvi dan od začetka posla, zadnji dan pa ne.

T

Talon

...  je del obrazca vrednostnega papirja in tako njegov sestavni del. Talon je lahko namenjen le stranki za njegovo evidenco (ček), pri vrednostnem papirju pa po unovčenju kuponov daje talon pravico do nove kuponske pole.

Target 2

... pomeni tako imenovani sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ), prek katerega lahko banke izvajajo medbančna plačila in plačila strank.

Tarifa

... je seznam storitev z navedbo cen.

Tečaj

...  pomeni tržno ceno, po kateri se prodaja oz. kupuje tuje valute ali vrednostne papirje.

Tečajnica

... je lista tečajev, popis tečajev vrednostnih papirjev, blaga, deviz ali valut, s katerimi se trguje na borzi. Tečajnice ki jih objavljajo  banke, veljajo za valute, ki jih je v posamezni banki mogoče kupiti ali prodati.

Tekoči račun

... je bil račun, ki ga je imela stranka za opravljanje denarnih transakcij. Danes ni več aktualen, saj ga je nadomestil transakcijski račun.

Temeljna obrestna mera – TOM

... je pomenila letno temeljno obrestno mero za denarne obveznosti v domačem denarju, ki pa se je z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti,  prenehal uporabljati junija 2003.

Terjatev

... je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali kako storitev.

Trajni nalog

... pooblastilo banki, da za vas mesečno in za določeno časovno obdobje z vašega osebnega računa poravnava vnaprej določene enake zneske.

Transakcijski račun

... je bančni račun, ki je namenjen opravljanju tekočih transakcij.

U

Univerzalna banka

... je splošna banka, ki se ukvarja tako s komercialnim kot tudi z investicijskim bančništvom in posluje s fizičnimi ter pravnimi osebami.

UPN – univerzalni plačilni nalog

... je obrazec, ki se uporablja za izvrševanje plačilnih transakcij.

Upnik

... je pravna ali fizična oseba, ki ima terjatev do dolžnika in ki lahko od dolžnika zahteva, da nekaj da, stori, opusti ali dopusti.

Uporabnik

... je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja neko bančno storitev in/ali njeno tržno pot.

Upravljanje s portfeljem

... pomeni upravljanje s premoženjem komitenta banke tako, da mu le-to prinese največji možni donos.

V

Valuta

Izraz ima več pomenov. Z njim lahko označimo denarni sistem države (zlata, srebrna valuta), denarno enoto, na kateri sloni tak sistem, veljavo, tečaj denarne enote ali učinkov v mednarodni trgovini, veljavnost na določen dan.

Valuta knjiženja

... pomeni konkreten datum, ko je narejena sprememba na računu.

Valutno tveganje

... je finančno tveganje in pomeni nevarnost pred finančno izgubo zaradi sprememb vrednosti ene valute v primerjavi z drugo.

Varčevanje

... pomeni gospodarno rabiti dobrine ali denar.

Varčevalni račun

... ni namenjen opravljanju plačilnega prometa in/ali drugim finančnim transakcijam, uporabi različnih instrumentov in tržnih poti, temveč varčevanju.

Varnostni SMS

... zagotavlja dodatno varnost, saj stranke obvešča o plačilih in dvigih z njihovo bančno kartico, o stanju na računu, preseganju dovoljenih limitov in tudi opozarja na morebitne zlorabe.

Varstvo osebnih podatkov

... je ena od človekovih pravic in osebnih svoboščin.

Varščina

... je določen denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi za utrditev sklenitve pogodbe ali za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz pogodbe.

Vloga

... je neprenosna finančna naložba v obliki računa pri banki.

Vrednostni papir

... je pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku.

Vezana vloga

...  ali depozit so v banko vložena denarna sredstva s katerimi imetnik v času trajanja vezave ne razpolaga, za nagrado pa mu pripadajo dogovorjene obresti.

Vpogledne vloge

... so vrsta bančne vloge (hranilne vloge, osebni in transakcijski računi).

Vzajemni sklad

...  je investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje in je na zahtevo imetnika izplačljivo premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje.

Z

Zakon

... je splošni pravni akt z najvišjo veljavo, s katerim se ureja družbeno ravnanje na posameznem področju.

Zamudne obresti

... so obresti, ki jih plačujemo za čas, ko zamujamo s plačilom dolžnega zneska.

Zapadlost

... je časovno opredeljen trenutek, ko se mora izpolniti neka obveznost oziroma zgoditi neko dejanje.

Zastava

... je oblika zavarovanja bančnih terjatev.

Zastavna pravica

... je pravica, pri kateri lahko zastavni upnik zahteva izpolnitev svoje dospele terjatve iz individualno določene zastavljene stvari – zastave, ki mu jo je v ta namen dal zastavni dolžnik.

Zastopnik

... je oseba, ki na podlagi pooblastila drugega (zastopani) zanj opravlja posle; praviloma odplačno.

Zastopstvo

... je pravno razmerje, na podlagi katerega se ustvarjajo pravni posli, ki jih sklene ena oseba (zastopnik) v imenu druge osebe (zastopanca).

Zaupni podatki

...  so podatki, ki jih mora varovati banka in hranilnica pri svojem poslovanju. Kot zaupne mora varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem storitev za stranko in pri poslovanju s posamezno stranko.

Zavarovanje

... predstavlja garancijo za povračilo škode ob določenih dogodkih, ki bistveno vplivajo na izpolnitev ali dogodek.

Zavarovanje imetnikov kartic

... je namenjeno zavarovanju za primer škode, ki bi nastala zaradi zlorabe protipravno odvzete kartice.

Zavarovanje imetnikov računov

... je dodatna storitev imetnikom računov s katero se omogoča tudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, nezgodno, zavarovanje za primer škode, ki bi nastala zaradi zlorabe …).

ZBS - Združenje bank Slovenije

... je pravna oseba, v kateri se povezujejo banke in hranilnice.

Zemljiški dolg

... je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom.

Ž

Žiro (račun)

... dejansko pomeni izravnavanje medsebojnih obveznosti na bančnem računu.

Življenjska in nezgodna zavarovanja

... omogočijo da kreditojemalec zavaruje svojo odgovornost za izpolnitev pogodbenih obveznosti do banke.