Merila ocenjevanja kandidatov za prevzem funkcije nadzora

Skladno s smernico Evropskega bančnega organa (EBA) in sklepom Banke Slovenije je Gorenjska banka v svojo Politiko strokovnih in etičnih standardov članov uprave in nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj in v Politiko ocenjevanja primernosti članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij implementirala tudi določila o merilih, ki jih morajo izpolnjevati
 • kandidati, ki prevzemajo funkcijo upravljanja oziroma nadzora v banki
 • kandidati, ki prevzemajo ključne funkcije v Gorenjski banki.
Merila, kot jih opredeljujejo smernica EBA, sklep Banke Slovenije ter Politika banke o ocenjevanju primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij, so
 • merila glede ugleda;
 • merila glede izkušenosti;
 • druga merila glede upravljanja,
ki ji morajo izpolnjevati kandidati za prevzem prej omenjenih funkcij. Gorenjska banka posveča posebno pozornost strokovnim standardom - znanju in izkušnjam posameznega člana uprave in nadzornega sveta, ki jih pričakuje od njih in so natančno opredeljeni v Politiki in sicer v 9. členu, ki se glasi:
»Član uprave oziroma nadzornega sveta mora imeti ustrezno znanje in izkušnje, vključno z osebno integriteto, za samostojno konstruktivno-kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu banke. Pri tem mora član upravljalnega organa upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.

Član uprave in nadzornega sveta banke mora izpolnjevati pričakovana merila ugleda ter imeti znanja in izkušnje iz naslednjih področij:
1. univerzitetna izobrazba s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. s področja ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oziroma statistike);
2. najmanj 5-letne izkušnje, pridobljene s preteklim poslovnim ravnanjem, zlasti na področjih:    
 • finančnih trgov,
 • bančne zakonodaje in predpisov,
 • strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta banke,
 • upravljanja tveganj,
 • ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notranjih kontrol,
 • tolmačenja finančnih podatkov banke.
3. najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki si jih je pridobival na vodstvenem delovnem mestu.

Izpolnjevanje meril ugleda ter strokovnih standardov članov uprave in nadzornega sveta se presoja v skladu s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski banki d.d., Kranj.«


 
Glede na to, da člane organa nadzora predlagajo in imenujejo delničarji, mora banka zagotoviti, da so delničarji pravočasno, to je še pred morebitnim imenovanjem, seznanjeni z zahtevami glede funkcije in glede ustreznega profila kandidatov. Banka mora zato še pred začetkom samega postopka evidentiranja kandidatov delničarjem posredovati informacije o merilih, ki jih mora za prevzem funkcije nadzora izpolnjevati posamezni kandidat. Takšno zavezo ima banka tudi do nadzornega sveta. 

Ocenjevanje primernosti je potrebno izvesti prej, preden je član organa imenovan na posamezno funkcijo, predlagatelj pa mora skupščini banke pred odločanjem o izvolitvi člana ali članov nadzornega sveta kandidate ustrezno predstaviti, med drugim tudi z oceno banke o njihovi primernosti. 

Podrobnejša predstavitev meril je javnosti in delničrajem banke dostopna na tej povezavi.