Temeljna načela poslovanja

Varovanje ugleda in integritete banke 
Pri poslovanju spoštujemo veljavne predpise in pogodbe, sklenjene s strankami. Ravnamo skladno s sprejetimi načeli in vrednotami ter strategijo, poslovnimi cilji in zavezami banki. S svojim delom in vedenjem ne škodujemo ugledu banke. 

 Zaščita pravic in koristi stranke
Varujemo pravice in koristi stranke. Ravnanj, ki bi strankam utegnila škoditi, se vzdržimo. 

Konstruktivni notranji odnosi
Notranji odnosi temeljijo na medsebojnem zaupanju, spoštovanju in pomoči. Do sodelavcev smo spoštljivi, prijazni in korektni. Razhajanja v mnenjih in morebitna nesoglasja rešujemo strpno in konstruktivno. Odklanjamo vse oblike fizičnega ali psihičnega nadlegovanja oziroma trpinčenja. 

Preprečevanje nasprotij interesov
Izogibamo se okoliščinam, kjer bi bili naši interesi lahko v nasprotju z interesi banke. Če jih zaznamo, nanje opozorimo nadrejene in omogočimo ustrezno nadaljnje ukrepanje. V kolikor obstaja možnost, da bi pri pripravi ali sprejemanju konkretnih poslovnih odločitev zašli v nasprotje interesov, se iz takšnega postopka izločimo.

 

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Spoštujemo in dosledno izvajamo vse predpise in interne akte s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jim je zavezana banka. 

 

Varovanje ljudi in premoženja 
Banka in zaposleni v banki smo zavezani varovati življenje, zdravje in nedotakljivost oseb, ki se nahajajo v varovanem območju banke. Premično in nepremično premoženje ščitimo pred uničenjem, poškodovanjem, zlorabo in drugimi škodljivimi vplivi. 

 

Varovanje poslovne tajnosti, informacij in osebnih podatkov
Poslovno tajnost, informacije ter osebne podatke strank in zaposlenih varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti banke. Obveznost varovanja se nanaša na vse informacije in podatke, ki so nam dostopni oziroma zanje izvemo pri opravljanju svojega dela v banki. 

 

Skladno poslovanje 
Poslovne cilje banke uresničujemo ob upoštevanju veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, priporočil zunanjih institucij, dobrih poslovnih praks, internih politik banke ter etičnih in moralnih načel. 

 

Visoki standardi dela

Delo opravljamo strokovno in pravočasno, skladno z veljavnimi predpisi, internimi akti, profesionalnimi standardi, dobro prakso in navodili nadrejenih. S premoženjem banke ravnamo skrbno, kot dober gospodar. Skrbimo za ugled in dobro ime banke, sodelavcev in strank. Smo urejeni, urejeno je tudi naše delovno okolje. 

 

Prepovedano podkupovanje, omejeno sprejemanje in dajanje daril
Prepovedujemo in odklanjamo kakršno koli obliko pridobivanja premoženjske koristi zase ali za druge, ki je v škodo banki ali v nasprotju s pravnimi in moralnimi normami. Zato ne sprejemamo ali dajemo daril, uslug ali drugih ugodnosti, v kolikor so te dane oziroma prejete kot protiusluga za sklenitev posla. 

 

Preprečevanje notranjih prevar

Notranje prevare so nedopustne in jih bo banka dosledno sankcionirala (ničelna toleranca). Vsak zaposleni, ki je odkril notranjo prevaro ali sumi nanjo, naj tak dogodek nemudoma prijavi v sistem za vnos škodnih dogodkov. 

 

Družbena in okoljska odgovornost

Banka se zaveda odgovornosti do širše družbene skupnosti. To dokazuje s podporo različnim humanitarnim, izobraževalnim, športnim in drugim projektom, ki pripomorejo k višji kakovosti življenja v okolju. 

“Poslovne cilje banke uresničujemo ob upoštevanju veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, priporočil zunanjih institucij, dobrih poslovnih praks, internih politik banke ter etičnih in moralnih načel. ”

Prijavite se na koristne nasvete

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam na vpisan e-naslov pošiljamo koristne nasvete, novosti glede bančnih storitev in ugodnosti.

Informacije glede uporabe mojih osebnih podatkov: upravljavec Gorenjska banka d.d., Kranj | pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, DPO | kateri podatki se obdelujejo | pravna podlaga za obdelavo podatkov | namen obdelave podatkov | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov | posredovanje podatkov izven upravljavca | moje pravice | preklic privolitve in posledice | postopek uveljavljanja pravic | varstvo podatkov | več informacij

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.