Pomoč uporabnikom

Slovar pojmov

Slovar

AKREDITIV

je pismo ali plačilni instrument, s katerim nalogodajalec akreditiva prek banke upravičencu akreditiva daje na razpolago določen denarni znesek, ki ga lahko koristi, ko izpolni določene obveznosti do nalogodajalca akreditiva.

Sama beseda akreditiv izhaja iz francoskega jezika in v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe.

Akreditiv ali dokumentarni akreditiv je eden najvarnejših načinov, ki s pisno izdano zavezo banke omogoča varnost interesov pogodbenih strank v skladu z določili, predhodno zapisanimi v pogodbi in je zato tudi najpogosteje uporabljen način plačila predvsem v mednarodni trgovini.

AMORTIZACIJA KREDITA

Amortizacija kredita pomeni odplačevanje kredita.

AMORTIZACIJA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

je postopek, ki se opravi, kadar je izgubljen ali uničen vrednostni papir.

Tedaj se ga razglasi za neveljavnega in se ga torej amortizira. Izdajatelj vrednostnega papirja mora dosedanjemu imetniku vrednostnega papirja na njegovo zahtevo in proti povrnitvi stroškov izročiti vse listine in mu dati vse informacije, ki jih imetnik potrebuje v amortizacijskem postopku.

AMORTIZACIJSKI NAČRT

je načrt odplačevanja nekega kredita.

Navadno je pripravljen v obliki preglednice, ki prikazuje odplačevanje kredita skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih. Za vsako kapitalizacijsko obdobje so izračunane obresti, razdolžnina in ostanek glavnice kredita. Kapitalizacijsko obdobje predstavlja dinamiko odplačila kredita, oz. pogostost odplačil, na primer mesečno, trimesečno, polletno, letno.

ANATOCIZEM

je zaračunavanje obresti na obresti.

Po obligacijskem zakonu RS je anatocizem prepovedan. Prepoved anatocizma se v praksi pogosto nadomešča z zaračunavanjem različnih provizij, stroškov …

ANTICIPATIVNE OBRESTI

so obresti, ki se obračunajo na začetku obračunskega obdobja.

Pri anticipativnem obrestovanju se obresti obračunajo in odvzamejo od glavnice že na začetku obrestovalnega obdobja. Izhodišče za računanje obresti po tem načinu je končna vrednost glavnice, to je vrednost ob koncu obrestovanega obdobja. 

Pri vseh anticipativnih poslih mora biti eksplicitno navedeno, za kakšen obračun obresti gre. Če take navedbe ni, ima komitent pravico zahtevati obračun obresti z upoštevanjem zakonitosti dekurzivnega izračuna.

Dekurzivno obrestovanje pomeni nasprotno od anticipativnega obračun obresti ob koncu obračunskega obdobja.

ANUITETA

je vnaprej določen znesek, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit v določenem časovnem obdobju.

Sestavljena je iz obresti in razdolžnine (del glavnice, ki se poplača s to anuiteto).
Višina anuitete je odvisna od višine glavnice, obrestne mere in časovne dobe odplačevanja kredita. 
Mesečna anuiteta je mesečni obrok.
Če je s pogodbo dogovorjena spremenljiva obrestna mera (npr. EURIBOR + 3 % letno) in s tem možnost spreminjanja anuitete, je mogoče, da se v času odplačila kredita anuiteta tudi spreminja, ker bi sicer lahko prišlo do tega, da bi ob koncu kreditnega obdobja ostalo preveč neplačanega kredita, kadar bi se spremenljiva obrestna mera v času odplačila kredita dvigala. V nasprotnem primeru pa bi takrat, ko bi ob nespremenjeni anuiteti obrestna mera padala, prišlo do tega, da bi bilo posojilo odplačano pred dogovorjenim rokom. Gre za to, da se pri spremenljivi obrestni meri spreminja del anuitete, ki se namenja za plačilo glavnice kredita.

ANUITETNI NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA

je odplačevanje, pri katerem kreditojemalec dolg odplačuje v enotnem znesku, iz katerega se najprej pokrijejo obresti za obdobje med dvema plačiloma, ostanek zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zniža njegov dolg.

AOS

AOS = Additional Optional Services = dodatne storitve, ki jih banka ponuja zunaj okvira zahtev SEPA.

ARA

je znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe ena stranka izroči drugi stranki v znak, da je pogodba sklenjena.

Namen are je utrditi obveznosti obeh pogodbenih strank, zato je pogodba sklenjena šele, ko kupec prodajalcu izroči dogovorjeno aro (razen če ni dogovorjeno drugače). Tudi če pogodba ni posebej izrecno sklenjena, se šteje, da je sklenjena, ko kupec prodajalcu izroči aro. Ko je pogodba izpolnjena, se ara vrne ali pa se všteje v kupnino.

AVANS

 

ali predujem je znesek, ki je plačan v naprej.

 

ATM

Automated Teller Machine = bančni avtomat

AKTIVNE OBRESTI

so obresti, ki jih dobiva upnik (banka) za posojeni denar.

AVTORIZACIJSKI CENTER ACTIVA

telefon: 05 666 12 56 (24 ur na dan)

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312