Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Splošni pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem mestu Gorenjske banke d.d., Kranj. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Gorenjska banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu Gorenjske banke, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših bančnih delavcih. Gorenjska banka pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Gorenjska banka za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Gorenjska banka zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Gorenjska banka lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Gorenjska banka vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Gorenjska banka si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Namen vsebin, ki so vam dostopne na spletnem mestu, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z naložbami ali drugimi finančnimi in podobnimi odločitvami, saj zgolj podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred tem se je vsekakor treba posvetovati z bančnim svetovalcem.

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, predstavljena na spletnem mestu, so bila, kolikor je znano Gorenjski banki, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Gorenjska banka ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu.

Izračuni na spletnem mestu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za Gorenjsko banko ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah Gorenjske banke.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Gorenjske banke. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Gorenjske banke oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1
SI – 4000 Kranj
Telefon: 04 20 84 239
e-posta: [email protected]

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

Gorenjska banka si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

1. Poleg podatkov, ki jih posameznik vnese v spletni obrazec, upravljavec zbira še:

 • IP naslov (številko) omrežja, iz katerega posameznik dostopa do spletnega mesta upravljavca;
 • datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta;

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v primeru naročila na e-novice oziroma obveščanje osebna privolitev posameznika.
V primeru povpraševanj po proizvodih in storitvah, ki jih ponuja upravljavec, je pravna podlaga pogodbeni oziroma predpogodbeni odnos med upravljavcem in posameznikom.

Določene osebne podatke upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa, in sicer:

 • podatke, ki se posredujejo ob prijavi kršitev;
 • podatke, ki se posredujejo, ker želi posameznik nek upravljavčev odziv, ki ni sklenitev pogodbe ali pošiljanje e-novic oziroma obvestil;
 • IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta.

3. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja (po e-pošti ali telefonu) z namenom odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novostih glede bančnih storitev se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja o teh novostih po e-pošti ali telefonu.
Pri spletnih obrazcih »Odpri račun« in »Naroči kartico« se vpisani osebni podatki obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe med upravljavcem in posameznikom in (kadar pride do sklenitve) za izpolnitev take pogodbe.
Pri spletnem obrazcu »Prijava kršitve« se vpisani osebni podatki obdelujejo z namenom, da se trditve o kršitvah oziroma vsebina sporočila preverijo, ter z namenom kontaktiranja prijavitelja zaradi potrebnih pojasnil in obvestil.
IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta se obdelujejo zaradi preprečevanja zlorab, npr. nameščanja zlonamerne programske opreme).

4. Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih glede bančnih storitev, upravljalec vpisan e-naslov ali telefonsko številko hrani trajno, do vašega preklica te privolitve, razen če je glede na okoliščine že prej dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

A. Navedeno velja za vse spletne obrazce, kolikor ni v nadaljevanju za določene obrazec izrecno določeno drugače: Upravljavec vpisane osebne podatke hrani toliko časa, dokler s posameznikom ne vzpostavi stika (kar praviloma traja največ nekaj dni). Če po vzpostavitvi stika pride med upravljavcem in posameznikom do sklenitve pogodbe oziroma do vzpostavitve poslovnega odnosa ali do pogajanj za sklenitev pogodbe, upravljavec vpisane osebne podatke hrani toliko časa, kolikor traja pogodba in še toliko časa, dokler lahko upravljavec in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (načelno 5 let od prenehanja veljavnosti pogodbe) oziroma do trenutka, ko postane jasno, da pogodba med upravljavcem in posameznikom ne bo sklenjena.. Če po vzpostavitvi stika med upravljavcem in posameznikom ne pride do sklenitve pogodbe oziroma do vzpostavitve poslovnega odnosa ali do pogajanj za sklenitev pogodbe, upravljavec vpisanih osebnih podatkov ne shrani, pač pa jih izbriše ali anonimizira.

B. Pri spletnih obrazcih »Odpri račun« in »Naroči kartico« se vpisani osebni podatki hranijo:

 • če je posameznik naročil želeno storitev (sklenil pogodbo z upravljavcem), dokler je to potrebno za izvajanje pogodbe, skladno z določbami točke A. zgoraj;
 • če posameznik ni naročil želene storitve (sklenil pogodbe z upravljavcem), upravljavec vpisane osebne podatke hrani do trenutka, ko postane jasno, da pogodba med upravljavcem in posameznikom ne bo sklenjena; v tem primeru se vpisane osebne podatke izbriše ali anonimizira.

C. Pri spletnem obrazcu »Prijava kršitve« se vpisani osebni podatki hranijo še 5 let po zaključku preiskave na podlagi podane prijave. Če do preiskave ne pride, se podatke izbriše ali anonimizira.

D. IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta se hrani 5 let. V primeru suma zlorabe se podatki hranijo, dokler je to potrebno za preiskavo in za morebitne sodne ali druge postopke zoper kršitelja.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

5. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje, ne more prejeti določenih storitev, npr. ne more prejeti odgovora na svoje vprašanje in/ali ne more prejemati informacij o novostih glede bančnih storitev. Prav tako posameznik brez posredovanja določenih podatkov ne more skleniti pogodbe z upravljavcem. Katere podatke je (v navedenem smislu) potrebno posredovati in katerih ne, je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.

6. Upravljavec osebnih podatkov posameznikov ne posreduje tretjim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov na podlagi pisne pogodbe z upravljavcem in ki zagotavljajo, da spoštujejo zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim upravljavec posreduje osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki klicnih studiev;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

7. Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravico, da od upravljavca kadarkoli zahteva:
  • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • o omejitev obdelave, kadar:
   • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe;
   • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper upravljalca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

8. Privolitev je možno kadarkoli preklicati na [email protected]. Po preklicu privolitve bo upravljavec osebne podatke učinkovito izbrisal ali anonimiziral, tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.
Po preklicu privolitve upravljavec posamezniku ne bo več mogel zagotavljati storitev, za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke, glede katerih je posameznik preklical privolitev.

9. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na [email protected].

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

10. Upravljavec ima sprejete in izvaja ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so prilagojeni tveganjem, ki jih obdelava osebnih podatkov predstavlja. Navedeni ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.

11. Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko dobite v Pravilniku o zasebnosti.

Uvod

V Gorenjski banki d.d., Kranj se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Po novi zakonodajni ureditvi, ki jo določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), morajo upravljavci osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujejo, da se seznanijo z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogoča zadostno informiranost.

Gorenjska banka d.d., Kranj, kot upravljavec vaših osebnih podatkov, je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki bodo strankam na enem mestu omogočile pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

V Gorenjski banki d.d., Kranj pridobivamo osebne podatke strank iz različnih virov – v večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za posamezen bančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno prek uporabe bančnih produktov in storitev, določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz in podobno. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o strankah, ki so nam dostopne, ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, spletnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v banki obdelujemo za opravljanje svojega dela.

Gorenjska banka d.d., Kranj bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Gorenjska banka d.d., Kranj se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše pisne privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov in da bo navedene osebne podatke obdelovala le v sklopu zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov.

1. Pomen izrazov

Pomen izrazov v teh splošnih pogojih:

 • osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti;
 • obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;
 • segmentiranje: pomeni ugotavljanje, opredelitev in razvrščanje posameznikov v jasno prepoznavne segmente za namen neposrednega trženja na podlagi naslednjih osebnih podatkov posameznikov, vključenih v segment: starost, stalno ali začasno prebivališče, blago ali storitve upravljavca, ki jih posameznik uporablja ali želi uporabljati;
 • psevdonimizacija: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku;
 • zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni skladno s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi;
 • upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave, npr. Gorenjska banka d.d., Kranj;
 • obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 • privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • kršitev varstva osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani;
 • nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec;
 • čezmejna obdelava osebnih podatkov: pomeni bodisi (1)obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v sklopu dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, (2) bodisi obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v sklopu dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava izrazito vpliva ali bi lahko izrazito vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

2. Podatki o upravljavcu

Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

Identifikacijska številka za DDV: SI42780071

Matična številka: 5103061000

Spletni naslov: http://www.gbkr.si

Gorenjska banka d.d., Kranj zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v države zunaj EGP / EU, razen če je to potrebno za namene izvajanja dejavnosti (npr. podpore poslovnim procesom), izvajanja pogodbe oz. pred-pogodbenih ukrepov z vami.

Gorenjska banka d.d., Kranj pri morebitnem posredovanju osebnih podatkov zagotovi enega od naslednjih ustreznih zaščitnih ukrepov:

 • za tretjo državo, njeno ozemlje oziroma sektor je Evropska komisija izdala sklep o ustreznosti ravni varstva podatkov,
 • z odobrenimi zavezujočimi poslovnimi pravili,
 • s sprejetimi oziroma odobrenimi standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih sprejme Evropska Komisija,
 • z odobrenim kodeksom ravnanja in sprejeto zavezo glede pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko pridobite, če nam pišete na naslov »[email protected]«.

3. Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected] ali na telefonski številki 04 2084 364.

4. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

   • V sklopu opravljanja svoje zakonite dejavnosti Gorenjska banka d.d., Kranj zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za sklepanje posamezne pogodbe z banko in zajemajo naslednje vrste: sociodemografski podatki, kontaktni podatki, podatki o osebnih dokumentih, ki jih stranka predloži banki, in preostali poslovni podatki stranke z banko.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v sklopu katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

5. Nameni za obdelavo in pravna podlaga

1. Obdelava podatkov na zakonski podlagi oz. v zakonitem interesu banke
   • Gorenjska banka d.d., Kranj obdeluje zbrane osebne podatke svojih strank za namene izvajanja posameznih bančnih storitev oz. produktov (kot npr. za odpiranje in vodenje računov, depozitov, direktnih obremenitev in trajnih nalogov, izvajanje plačil, raznih vrst varčevanj, kreditov, garancij, akreditivov, zavarovanj, za pošiljanje SMS-sporočil o stanju na TRR in o transakcijah, opravljenih s plačilnimi karticami Gorenjske banke, ter za spremljanje zadovoljstva komitentov (vključno reklamacije) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov.
   • Zagotovitev osebnih podatkov je tako pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo bančništvo in relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov.
   • Če bi posameznik želel pridobiti podatke o vseh namenih, za katere Gorenjska banka d.d., Kranj uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Gorenjska banka d.d., Kranj mu bo v takem primeru posredovala natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov in njihove pravne podlage.
2. Obdelava podatkov na podlagi soglasja stranke za namen neposrednega trženja
   • Obdelava osebnih podatkov pa lahko temelji tudi na izrecnem soglasju stranke, ki banki omogoča uporabo podatkov za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi banke in pogodbenih partnerjev, za izvajanje aktivnosti vzorčenja, izvajanja raziskav in statistične obdelave podatkov o strankah ter za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije.
   • Če stranka ne poda soglasja za izvajanje naštetih trženjskih aktivnosti banke, ga poda delno ali soglasje prekliče, bo Gorenjska banka d.d., Kranj takšno stranko obveščala le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja, obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
   • Podaja soglasja za izvajanje trženjskih aktivnosti banke ni pogojena s sklenitvijo pogodbe za bančno storitev ali produkt. Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in to, če se stranka odloči, da ga ne želi podati oz. ga pozneje prekliče, v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z banko, oz. zanjo to ne pomeni dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.
   • Načini, kako lahko stranka prekliče svoje soglasje ali spremeni načine komuniciranja z banko, so predstavljeni v 8. poglavju teh splošnih informacij.
   • Vedno velja zadnja različica podanega soglasja za izvajanje neposrednega trženja. Če stranka ne pribeleži datuma, velja datum prejema soglasja v banki oz. datum vnosa soglasja v IT-sistem banke.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj na podlagi izrecne pisne uporabnikove privolitve posreduje osebne podatke osebam, navedenim v izrecni pisni privolitvi.

6. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

   • Uporabniki osebnih podatkov so bančni uslužbenci in bančni pogodbeni obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje ter pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju zaupnih podatkov strank. Podrobnejše informacije o pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri pooblaščencu za varstvo podatkov na naslovu: [email protected]
   • Podatki o strankah so poslovna skrivnost banke. Bančni delavci do podatkov dostopajo skladno s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj lahko opravi poizvedbo in pridobi podatke o strankinih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njenem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če jih banka ne bi imela oziroma jih kljub njenemu pozivu stranka ni osebno posredovala banki, pa so ti podatki potrebni za dosego namena izpolnjevanja pogodbenih obveznostih.

7. Hramba osebnih podatkov

   • Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, niso opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
   • Soglasje, podano za izvajanje trženjskih aktivnosti, velja do preklica. Ko stranka prekliče svoje soglasje, Gorenjska banka d.d., Kranj njenih podatkov za ta namen ne uporablja več.

8. Pravice strank

   • Gorenjska banka d.d., Kranj zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem dostopa do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko vloži zahtevo z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je predviden za vsako posamezno pravico in je na voljo v poslovalnicah banke.
   • Prejete zahtevke posameznikov obravnava pooblaščenec za varstvo podatkov. Gorenjska banka d.d., Kranj mora na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v mesecu dni.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko Gorenjska banka d.d., Kranj zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti, ker se ponavljajo, lahko Gorenjska banka d.d., Kranj (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa, ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
   • Pravica posameznika do seznanitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do preprostega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.
   • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od banke dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
   • Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
   • Pravica do popravka: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
   • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
   • Pravica do izbrisa: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
   • Pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj omeji obdelavo, kadar velja eden izmed naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki banki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Gorenjska banka d.d., Kranj osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
   • Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena skladno z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
   • Zahteva za omejitev obdelave se vloži s posebnim obrazcem, ki je na voljo v poslovalnicah banke.

9. Preklic privolitve stranke

   • Izrecno soglasje stranke je zahtevano le za izvajanje trženjskih aktivnosti banke. Če želi stranka preklicati že podano soglasje, lahko to stori z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobi v poslovalnicah na svojo zahtevo.
   • Stranke pa se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil banke prek komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako se odjaviti, je navedena na koncu sporočila banke. Gorenjska banka d.d., Kranj bo zahtevo stranke po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati najpozneje 15 dni po prejemu.

10. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

   • Zoper molk upravljavca (če torej Gorenjska banka d.d., Kranj ne odgovori posamezniku v zakonskem roku 1 meseca) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.
   • Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko stranka poda s posebnim obrazcem, ki je objavljen na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.

11. Zagotovitev podatkov je statutarna in pogodbena obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe

   • Zagotovitev osebnih podatkov je statutarna in pogodbena obveznost, ki je nujna za izvrševanje posameznega bančnega produkta oz. storitve.
   • Gorenjska banka d.d., Kranj stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje zakonskih določil in zakonitega interesa banke.
   • Če posameznik, ki želi z banko skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki je nujna za izpolnjevanje poslovnega razmerja, bo Gorenjska banka d.d., Kranj odstopila od takšnega poslovnega razmerja.

12. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

   • Gorenjska banka d.d., Kranj uporablja določene avtomatizirane procese, pri katerih se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali nanj izrazito vpliva (kot npr. kreditna sposobnost …). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bodo omogočene pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način, in pravica do izpodbijanja take odločitve.
   • V določenih primerih je Gorenjska banka d.d., Kranj upravičena oblikovati profile strank, ko je na primer treba oceniti kreditojemalčevo kreditno sposobnost.

13. Končne določbe

 • Gorenjska banka d.d., Kranj si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v vseh poslovalnicah banke in na njeni spletni strani.

Nazadnje posodobljeno: 1. 3. 2017

Ta Pravilnik o zasebnosti določa načine, po katerih lahko Gorenjska banka, d. d., (v nadaljnjem besedilu: „GBKR, d. d.“ „mi”, “nam” ali „naš“) zbira in uporablja uporabniške podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje („osebni podatki“), in podatke, ki ne omogočajo osebnega prepoznavanja („anonimni podatki“), kadar prenašate in komunicirate z aplikacijo Link m („aplikacija“).
Previdno preberite ta Pravilnik, preden prenesete in uporabite aplikacijo.

Kaj zbiramo

OSEBNI PODATKI

Uporaba kamere

Aplikacija potrebuje dostop do kamere na vaši napravi, da bi zajela informacije glede plačila. Slike s kamere se obdelajo lokalno na vaši napravi in takoj po tem pobrišejo. Ne zbiramo nobenih slik, pridobljenih s kamere, prav tako pa ne delimo podatkov z nikomer.

Uporaba WIFI/GPS

Nekatere storitve ali lastnosti lahko uporabljajo informacije o vaši lokaciji za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate, ali osebno prilagojene izkušnje. Informacije o lokaciji lahko vsebujejo podatke o bližnjih baznih postajah in dostopnih točkah Wi-Fi ter podatke globalnega pozicionirnega sistema GPS ali vaš naslov IP.
Aplikacija potrebuje dostop do lokacije vaše naprave, da bi zagotovila od lokacije odvisne storitve (informacije o najbližji bančni izpostavi ali bankomatu).
Da bi zagotovili popolno storitev, aplikacija potrebuje dostop do brezžičnega (Wi-Fi) ali mobilnega interneta.

Uporaba lokalnega prostora za shranjevanje podatkov, vnesenih v aplikacijo

Aplikacija je nameščena na vaši napravi in potrebuje dostop do lokalnega prostora za shranjevanje na vaši napravi za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate v aplikaciji. Po uspešnem postopku preverjanja pristnosti zbiramo in obdelujemo takšne podatke le, kolikor je to potrebno ali primerno za izpolnitev namena vaše interakcije z aplikacijo. Vse informacije in podatki so varno predpomnjeni na napravi le v času aktivne seje in se pobrišejo takoj po koncu aktivne seje. Ne zbiramo nobenih podatkov, pridobljenih v tem postopku, prav tako pa ne delimo teh podatkov z nikomer.

Piškotki

Aplikacija uporablja piškotke za sledenje sejam in omogočanje prijav uporabnikom.
To je povezano z vašo pravo identiteto.
Ne zbiramo nobenih podatkov, pridobljenih v tem postopku, prav tako pa ne delimo teh podatkov z nikomer. Ti podatki se pobrišejo takoj po uporabi.

Anonimni podatki

Anonimni podatki se nanašajo na podatke, ki sami po sebi ne omogočajo identifikacije določenega posameznika.
Poročila o zrušitvi aplikacije. Kadar se aplikacija zruši, lahko zbiramo informacije v zvezi z zrušitvijo, ki vključujejo stanje naprave, model strojne opreme v napravi, različico operacijskega sistema naprave in programske procese, ki so sprožili zrušitev. Te informacije se zbirajo z orodjem Google Analytics.

Kako uporabljamo vaše podatke

Osebni podatki

Osebne podatke uporabljamo za:
– zagotavljanje storitev, ki jim je aplikacija namenjena;
– odpravljanje težav, kadar nastanejo;
– preprečevanje goljufij.

Varnost

Dostop do osebnih in anonimnih podatkov je omejen na pooblaščene zaposlene ali izvajalce, ki (i) morajo poznati te informacije, da bi jih obdelali v našem imenu ali zagotovili storitve, ki so na voljo v aplikaciji, in (ii) ki so se strinjali, da jih ne bodo razkrili drugim.
Izvajamo vse razumno potrebne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem osebnih in anonimnih podatkov.
Aplikacija uporablja različne varnostne tehnologije in postopke za zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Primeri vključujejo nadzor dostopa do podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, in uporabo varnosti prenosnega sloja (TLS) ali sloja varnih vtičnic (SSL) za šifriranje in celovitost, kadar podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje, potujejo po javnem omrežju.
Če kot končni uporabnik uporabljate geslo ali katero koli drugo obliko večkratnega preverjanja pristnosti za zaščito svojega računa in podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ste sami dolžni poskrbeti, da vaše geslo ostane tajno.
Te informacije ne delite z nikomer. Če delite napravo (računalnik, pametni telefon, tablični računalnik itd.) s komer koli, vedno poskrbite, da se iz storitve odjavite in tako zaščitite dostop do svojih informacij pred kasnejšimi uporabniki.
Nekateri deli aplikacije so zaščiteni le z varnostnimi ukrepi, ki jih nudi vaša naprava, tako da ste izključno sami odgovorni, da zaščitite svojo napravo pred nepooblaščeno uporabo.
Sami ste dolžni zavarovati svojo napravo (računalnik, pametni telefon in tablični računalnik) pred zlonamerno programsko opremo. Če je vaša naprava okužena z zlonamerno programsko opremo, ne nosimo odgovornosti za nepooblaščeno razkritje ali nedovoljeno spreminjanje vaših podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ali druga zlonamerna dejanja, ki jih lahko povzroči zlonamerna programska oprema, in vse povezane posledice, ki presegajo zakonske zahteve.

Oddajanje del zunanjim izvajalcem

Dostop do podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, lahko omogočimo zunanjemu izvajalcu z ustrezno varnostjo, ki se je strinjal, da jih ne bo razkril drugim, vendar pa le za namene storitev vzdrževanja ali odpravljanja težav.
Ostajamo odgovorni za varnost podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, do mere, ki je opredeljena v tem Pravilniku o zasebnosti, četudi takšne podatke obdeluje zunanji izvajalec.

Anonimni podatki

Anonimni podatki, ki jih zagotovite, nam omogočajo, da izvajamo analize in pridobivamo ustrezne statistične podatke, ki so pomembni za učinkovitost aplikacije. Anonimne podatke uporabljamo za boljše razumevanje naših uporabnikov ter izboljšavo vsebin in funkcionalnosti aplikacije.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti

Čeprav naj bi bila večina sprememb manjših, lahko občasno in po lastni presoji spremenimo Pravilnik o zasebnosti. Popravljeni Pravilnik o zasebnosti bomo poudarili, kadar aplikacijo odprete. Sami pa ste dolžni od časa do časa preveriti takšne posodobitve.

Stik

Za vsa vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom o zasebnosti nam pošljite elektronsko sporočilo na [email protected].

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica