Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Splošni pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem mestu Gorenjske banke d.d., Kranj. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Gorenjska banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu Gorenjske banke, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših bančnih delavcih. Gorenjska banka pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Gorenjska banka za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Gorenjska banka zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Gorenjska banka lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Gorenjska banka vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Gorenjska banka si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Namen vsebin, ki so vam dostopne na spletnem mestu, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z naložbami ali drugimi finančnimi in podobnimi odločitvami, saj zgolj podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred tem se je vsekakor treba posvetovati z bančnim svetovalcem.

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, predstavljena na spletnem mestu, so bila, kolikor je znano Gorenjski banki, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Gorenjska banka ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu.

Izračuni na spletnem mestu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za Gorenjsko banko ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah Gorenjske banke.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Gorenjske banke. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Gorenjske banke oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1
SI – 4000 Kranj
Telefon: 04 20 84 239
e-posta: sekmardig@gbkr.si

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

Gorenjska banka si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

1. Poleg podatkov, ki jih posameznik vnese v spletni obrazec, upravljavec zbira še:

 • IP naslov (številko) omrežja, iz katerega posameznik dostopa do spletnega mesta upravljavca;
 • datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta;

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v primeru uporabe Klepetalnika ali naročila na e-novice oziroma obveščanje je osebna privolitev posameznika.
V primeru povpraševanj po proizvodih in storitvah, ki jih ponuja upravljavec, je pravna podlaga pogodbeni oziroma predpogodbeni odnos med upravljavcem in posameznikom.

Določene osebne podatke upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa, in sicer:

 • podatke, ki se posredujejo ob prijavi kršitev;
 • podatke, ki se posredujejo, ker želi posameznik nek upravljavčev odziv, ki ni sklenitev pogodbe ali pošiljanje e-novic oziroma obvestil;
 • IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta.

3. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja (po e-pošti, telefonu ali Klepetalniku) z namenom odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novostih glede bančnih storitev se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja o teh novostih po e-pošti ali telefonu.
Pri spletnih obrazcih »Odpri račun« in »Naroči kartico« se vpisani osebni podatki obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe med upravljavcem in posameznikom in (kadar pride do sklenitve) za izpolnitev take pogodbe.
Pri spletnem obrazcu »Prijava kršitve« se vpisani osebni podatki obdelujejo z namenom, da se trditve o kršitvah oziroma vsebina sporočila preverijo, ter z namenom kontaktiranja prijavitelja zaradi potrebnih pojasnil in obvestil.
IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta se obdelujejo zaradi preprečevanja zlorab, npr. nameščanja zlonamerne programske opreme).

4. Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih glede bančnih storitev, upravljalec vpisan e-naslov ali telefonsko številko hrani trajno, do vašega preklica te privolitve, razen če je glede na okoliščine že prej dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

A. Navedeno velja za vse spletne obrazce, kolikor ni v nadaljevanju za določene obrazec izrecno določeno drugače: Upravljavec vpisane osebne podatke hrani toliko časa, dokler s posameznikom ne vzpostavi stika (kar praviloma traja največ nekaj dni). Če po vzpostavitvi stika pride med upravljavcem in posameznikom do sklenitve pogodbe oziroma do vzpostavitve poslovnega odnosa ali do pogajanj za sklenitev pogodbe, upravljavec vpisane osebne podatke hrani toliko časa, kolikor traja pogodba in še toliko časa, dokler lahko upravljavec in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (načelno 5 let od prenehanja veljavnosti pogodbe) oziroma do trenutka, ko postane jasno, da pogodba med upravljavcem in posameznikom ne bo sklenjena.. Če po vzpostavitvi stika med upravljavcem in posameznikom ne pride do sklenitve pogodbe oziroma do vzpostavitve poslovnega odnosa ali do pogajanj za sklenitev pogodbe, upravljavec vpisanih osebnih podatkov ne shrani, pač pa jih izbriše ali anonimizira.

B. Pri spletnih obrazcih »Odpri račun« in »Naroči kartico« se vpisani osebni podatki hranijo:

 • če je posameznik naročil želeno storitev (sklenil pogodbo z upravljavcem), dokler je to potrebno za izvajanje pogodbe, skladno z določbami točke A. zgoraj;
 • če posameznik ni naročil želene storitve (sklenil pogodbe z upravljavcem), upravljavec vpisane osebne podatke hrani do trenutka, ko postane jasno, da pogodba med upravljavcem in posameznikom ne bo sklenjena; v tem primeru se vpisane osebne podatke izbriše ali anonimizira.

C. Pri spletnem obrazcu »Prijava kršitve« se vpisani osebni podatki hranijo še 5 let po zaključku preiskave na podlagi podane prijave. Če do preiskave ne pride, se podatke izbriše ali anonimizira.

D. IP naslov ter datum in čas dostopa (obiska) spletnega mesta se hrani 5 let. V primeru suma zlorabe se podatki hranijo, dokler je to potrebno za preiskavo in za morebitne sodne ali druge postopke zoper kršitelja.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

E. Pri spletnem obrazcu »Klepetalnik« se podatki hranijo 6 mesecev.

5. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje, ne more prejeti določenih storitev, npr. ne more prejeti odgovora na svoje vprašanje in/ali ne more prejemati informacij o novostih glede bančnih storitev. Prav tako posameznik brez posredovanja določenih podatkov ne more skleniti pogodbe z upravljavcem. Katere podatke je (v navedenem smislu) potrebno posredovati in katerih ne, je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.

6. Upravljavec osebnih podatkov posameznikov ne posreduje tretjim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov na podlagi pisne pogodbe z upravljavcem in ki zagotavljajo, da spoštujejo zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim upravljavec posreduje osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki klicnih studiev;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

7. Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravico, da od upravljavca kadarkoli zahteva:
  • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • o omejitev obdelave, kadar:
   • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe;
   • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper upravljalca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

8. Privolitev je možno kadarkoli preklicati na info@gbkr.si. Po preklicu privolitve bo upravljavec osebne podatke učinkovito izbrisal ali anonimiziral, tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.
Po preklicu privolitve upravljavec posamezniku ne bo več mogel zagotavljati storitev, za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke, glede katerih je posameznik preklical privolitev.

9. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na info@gbkr.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

10. Upravljavec ima sprejete in izvaja ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so prilagojeni tveganjem, ki jih obdelava osebnih podatkov predstavlja. Navedeni ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.

11. Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko dobite v Pravilniku o zasebnosti.

Nazadnje posodobljeno: 23. 5. 2017

Ta Pravilnik o zasebnosti določa načine, po katerih lahko Gorenjska banka, d. d., (v nadaljnjem besedilu: „GBKR, d. d.“ „mi”, “nam” ali „naš“) zbira in uporablja uporabniške podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje („osebni podatki“), in podatke, ki ne omogočajo osebnega prepoznavanja („anonimni podatki“), kadar prenašate in komunicirate z aplikacijo Link m („aplikacija“).
Previdno preberite ta Pravilnik, preden prenesete in uporabite aplikacijo.

Kaj zbiramo

OSEBNI PODATKI

Uporaba kamere

Aplikacija potrebuje dostop do kamere na vaši napravi, da bi zajela informacije glede plačila. Slike s kamere se obdelajo lokalno na vaši napravi in takoj po tem pobrišejo. Ne zbiramo nobenih slik, pridobljenih s kamere, prav tako pa ne delimo podatkov z nikomer.

Uporaba mape z datotekami fotografij (galerije)

Aplikacija potrebuje dostop do mape z datotekami fotografij (»galerija«) na vaši napravi, za namen pridobitve slike QR kode, ki je bila v galerijo predhodno vključena brez uporabe aplikacije in je potrebna za izdelavo plačilnega naloga. Dostop aplikacije do galerije je omejen – kot uporabnik sami določate, do katerih slik lahko aplikacija dostopa. Ne zbiramo nobenih slik, pridobljenih iz galerije, prav tako pa ne delimo podatkov z nikomer.

Uporaba WIFI/GPS

Nekatere storitve ali lastnosti lahko uporabljajo informacije o vaši lokaciji za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate, ali osebno prilagojene izkušnje. Informacije o lokaciji lahko vsebujejo podatke o bližnjih baznih postajah in dostopnih točkah Wi-Fi ter podatke globalnega pozicionirnega sistema GPS ali vaš naslov IP.
Aplikacija potrebuje dostop do lokacije vaše naprave, da bi zagotovila od lokacije odvisne storitve (informacije o najbližji bančni izpostavi ali bankomatu).
Da bi zagotovili popolno storitev, aplikacija potrebuje dostop do brezžičnega (Wi-Fi) ali mobilnega interneta.

Uporaba lokalnega prostora za shranjevanje podatkov, vnesenih v aplikacijo

Aplikacija je nameščena na vaši napravi in potrebuje dostop do lokalnega prostora za shranjevanje na vaši napravi za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate v aplikaciji. Po uspešnem postopku preverjanja pristnosti zbiramo in obdelujemo takšne podatke le, kolikor je to potrebno ali primerno za izpolnitev namena vaše interakcije z aplikacijo. Vse informacije in podatki so varno predpomnjeni na napravi le v času aktivne seje in se pobrišejo takoj po koncu aktivne seje. Ne zbiramo nobenih podatkov, pridobljenih v tem postopku, prav tako pa ne delimo teh podatkov z nikomer.

Piškotki

Aplikacija uporablja piškotke za sledenje sejam in omogočanje prijav uporabnikom.
To je povezano z vašo pravo identiteto.
Ne zbiramo nobenih podatkov, pridobljenih v tem postopku, prav tako pa ne delimo teh podatkov z nikomer. Ti podatki se pobrišejo takoj po uporabi.

Anonimni podatki

Anonimni podatki se nanašajo na podatke, ki sami po sebi ne omogočajo identifikacije določenega posameznika.
Poročila o zrušitvi aplikacije. Kadar se aplikacija zruši, lahko zbiramo informacije v zvezi z zrušitvijo, ki vključujejo stanje naprave, model strojne opreme v napravi, različico operacijskega sistema naprave in programske procese, ki so sprožili zrušitev. Te informacije se zbirajo z orodjem Google Analytics.

Kako uporabljamo vaše podatke

Osebni podatki

Osebne podatke uporabljamo za:
– zagotavljanje storitev, ki jim je aplikacija namenjena;
– odpravljanje težav, kadar nastanejo;
– preprečevanje goljufij.

Varnost

Dostop do osebnih in anonimnih podatkov je omejen na pooblaščene zaposlene ali izvajalce, ki (i) morajo poznati te informacije, da bi jih obdelali v našem imenu ali zagotovili storitve, ki so na voljo v aplikaciji, in (ii) ki so se strinjali, da jih ne bodo razkrili drugim.
Izvajamo vse razumno potrebne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem osebnih in anonimnih podatkov.
Aplikacija uporablja različne varnostne tehnologije in postopke za zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Primeri vključujejo nadzor dostopa do podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, in uporabo varnosti prenosnega sloja (TLS) ali sloja varnih vtičnic (SSL) za šifriranje in celovitost, kadar podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje, potujejo po javnem omrežju.
Če kot končni uporabnik uporabljate geslo ali katero koli drugo obliko večkratnega preverjanja pristnosti za zaščito svojega računa in podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ste sami dolžni poskrbeti, da vaše geslo ostane tajno.
Te informacije ne delite z nikomer. Če delite napravo (računalnik, pametni telefon, tablični računalnik itd.) s komer koli, vedno poskrbite, da se iz storitve odjavite in tako zaščitite dostop do svojih informacij pred kasnejšimi uporabniki.
Nekateri deli aplikacije so zaščiteni le z varnostnimi ukrepi, ki jih nudi vaša naprava, tako da ste izključno sami odgovorni, da zaščitite svojo napravo pred nepooblaščeno uporabo.
Sami ste dolžni zavarovati svojo napravo (računalnik, pametni telefon in tablični računalnik) pred zlonamerno programsko opremo. Če je vaša naprava okužena z zlonamerno programsko opremo, ne nosimo odgovornosti za nepooblaščeno razkritje ali nedovoljeno spreminjanje vaših podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ali druga zlonamerna dejanja, ki jih lahko povzroči zlonamerna programska oprema, in vse povezane posledice, ki presegajo zakonske zahteve.

Oddajanje del zunanjim izvajalcem

Dostop do podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, lahko omogočimo zunanjemu izvajalcu z ustrezno varnostjo, ki se je strinjal, da jih ne bo razkril drugim, vendar pa le za namene storitev vzdrževanja ali odpravljanja težav.
Ostajamo odgovorni za varnost podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, do mere, ki je opredeljena v tem Pravilniku o zasebnosti, četudi takšne podatke obdeluje zunanji izvajalec.

Anonimni podatki

Anonimni podatki, ki jih zagotovite, nam omogočajo, da izvajamo analize in pridobivamo ustrezne statistične podatke, ki so pomembni za učinkovitost aplikacije. Anonimne podatke uporabljamo za boljše razumevanje naših uporabnikov ter izboljšavo vsebin in funkcionalnosti aplikacije.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti

Čeprav naj bi bila večina sprememb manjših, lahko občasno in po lastni presoji spremenimo Pravilnik o zasebnosti.

Stik

Za vsa vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom o zasebnosti nam pošljite elektronsko sporočilo na skrbnik.link@gbkr.si.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica