Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet
GB Stanovanjski Kredit - Ugodna fiksna obrestna mera

Stanovanjski kredit

Življenje je prekratko, da bi vse ostalo le pri sanjah. S stanovanjskim kreditom Gorenjske banke lahko dom, ki si ga želite zase in za svoje najdražje, postane resničnost že zdaj. Do konca maja izkoristite ugoden stanovanjski kredit z odlično nespremenljivo obrestno mero.

Akcijska fiksna obrestna mera do 30. 9. 2024.

Ob ustreznem zavarovanju izplačilo do 100 % zneska kredita v gotovini.

Enkratni strošek odobritve kredita, če tega za isti namen najema več družinskih članov.

Naredite informativni izračun Stanovanjskega kredita

 

 
 
 
 

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:


 • Izračun je informativne narave in upošteva pogoje veljavne na dan izračuna ob predvidenem črpanju kredita v celoti na zadnji dan v mesecu. V izračunu so upoštevane obrestne mere, ki veljajo za komitenta banke, ki je imetnik super ali top paketa ter pred sklenitvijo kreditne pogodbe sklene tudi življenjsko ali rizično življenjsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Stroški odobritve kredita se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Gorenjske banke. Minimalna anuiteta znaša 40 €.
 • Za kredite s fiksno obrestno mero velja navedena ponudba za komitente banke, ki prejemajo oz. bodo prejemali redne mesečne prilive iz naslova dohodka na osebni račun, sklenjen pri Gorenjski banki ki poslujejo s super ali top paketom, v banki sklenejo eno od oblik zavarovanja (npr. življenjsko ali DOM zavarovanje) in pripeljejo dodatnega komitenta, ki bo na račun pri Gorenjski banki prejemal redne mesečne prilive iz naslova dohodka.
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, je informativna in izračunana ob predpostavki nespremenjene obrestne mere skozi celotno odplačilno dobo. V izračunu EOM in v skupnem znesku za plačilo niso upoštevani morebitni stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbene obveznosti kreditojemalca. Prav tako niso vključeni morebitni stroški, ki pred sklenitvijo posla še niso znani; to so cenitev nepremičnine, dejanski stroški hipoteke, stroški zavarovanja zastavljenega premoženja pri zavarovalnici.
 • V primeru izračuna kredita s spremenljivo obrestno mero, je obrestna mera sestavljena iz fiksnega pribitka in referenčne obrestne mere; to je 6 mesečnega euribora, ki velja 1. dan v tekočem mesecu in se uporablja za pogodbe sklenjene v tekočem mesecu. V primeru, da je vrednost referenčne obrestne mere negativna, se upošteva vrednost 0,00%. Sprememba referenčne obrestne mere vpliva na spremembo skupne obrestne mere in posledično na višino mesečne obveznosti. V primeru predčasnega poplačila kredita z referenčno obrestno mero banka stroškov ne zaračuna.
 • V primeru, da je kredit odobren s fiksno obrestno mero, se obrestna mera tekom odplačevanja kredita ne spreminja. V primeru predčasnega odplačila kredita z nespremenljivo – fiksno obrestno mero banka lahko zaračuna stroške skladno z zakonodajo.

Stanovanjski kredit Gorenjske banke

Nakup ali gradnja doma nedvomno veljata za eno najpomembnejših življenjskih naložb. Najem kredita vam omogoča hitrejši, preprostejši in udobnejši začetek.

Naša ponudba stanovanjskih kreditov

 • je prilagojena vašim željam, saj vam v primeru gradnje omogočimo postopno črpanje kredita,
 • omogoča najem s fiksno ali spremenljivo obrestno mero,
 • z odplačilno dobo v primeru spremenljive obrestne mere in zavarovanja z nepremičnino tudi do 30 let.

Gorenjska Banka - stanovanjski kredit za nov dom

Do 30. 9. 2024 izkoristite posebno akcijsko ponudbo stanovanjskega kredita Gorenjske banke

 • akcijska fiksna obrestna mera za kredite z ročnostjo do 20 let,
 • polovični stroški odobritve kredita,
 • brez stroškov vodenja kredita,
 • ponudba velja tako za nove in kot za obstoječe komitente Gorenjske banke.

Preverite še posebno ponudbo ekskluzivnega stanovanjskega kredita za nepremičnine, katerih nakup si lahko omogočite že v času gradnje.

V pogovoru z našim bančnim svetovalcem boste izbrali kredit za uresničitev vašega cilja.

Odločili se boste glede:

 • znesek kredita, ki je odvisna od vaše odplačilne sposobnosti, ročnosti kredita in vrste zavarovanja,
 • odplačilne dobe kredita: do 20 let velja ob sočasnem zavarovanju pri zavarovalnici, zastavi nepremičnine ali poroštvu fizičnih oseb. Odplačilna doba do 30 let je na voljo komitentom banke, ki stanovanjski kredit najemajo za potrebe gradnje ali nakup stanovanjske hiše ali stanovanja in zavarujejo kredit z zastavo nepremičnine,
 • obrestne mere, kjer izbirate med spremenljivo (referenčno) in nespremenljivo obrestno mero (nominalno) ter
 • možnosti izplačila kredita v gotovini, delno ali v celoti ob ustreznem zavarovanju.

Stanovanjski Kredit Gorenjska Banka Tu Smo Za Vas

Gorenjska Banka - stanovanjski kredit za nov dom

Dodatni razlogi, zaradi katerih je stanovanjski kredit dobro najeti pri Gorenjski banki:

S stanovanjskim kreditom je mogoče poplačati obstoječi manj ugodni stanovanjski kredit pri katerikoli banki, lahko ga koristite za izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi, za komunalno urejanje zemljišč in pridobitev soglasij ali za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin.

Stanovanjski kredit je mogoče najeti tudi ob zaposlitvi za določen čas, a je pogoj zastava nepremičnine.

Če se za stanovanjski kredit z istim namenom odloči več družinskih članov, stroške odobritve krije le en kreditojemalec.

S stanovanjskim kreditom Gorenjske banke lahko financirate tudi nakup nepremičnine na Hrvaškem.

Kako do stanovanjskega ali hipotekarnega kredita?

Ocenite lastne finančne zmožnosti in naredite informativni izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek , se pogovorite z nami in pridobite ponudbo, prilagojeno vašim željam ter zmožnostim.

Zaupajte nam, saj po pridobitvi ustrezne dokumentacije prevzamemo celoten proces do realizacije kredita.

Značilnosti stanovanjskega kredita

Namen

Kreditojemalec lahko stanovanjski ali hipotekarni kredit najame za naslednje namene
 • nakup zemljišča,
 • nakup, prenova ali gradnja nepremičnine,
 • refinanciranje obstoječega kredita,
 • nakup energetsko učinkovitih naprav oz. sistemov,
 • pridobitev gradbene dokumentacije,
 • za poplačilo dednih in drugih deležev na nepremičnini po sklepu sodišča oz. na podlagi sporazuma ter za
 • druge nepremičninske namene.

Stroški

Sklenitev kredita zajema naslednje stroške:
 • strošek odobritve kredita,
 • strošek zavarovalne premije (v primeru zavarovanja preko zavarovalnice) in
 • nadomestilo za izvedbo zavarovanja za nepremičnino (v primeru zavarovanja s hipoteko).
V primeru zavarovanja kredita z zastavo nepremičnine (hipoteka) je sestavni del kreditne dokumentacije tudi cenitveno poročilo, ki ga kreditojemalec pridobi na lastne stroške.

Zavarovanje

Stanovanjski kredit je mogoče zavarovati na naslednje načine: z zastavo nepremičnine, zavarovanjem pri zavarovalnici, s poroštvom odplačilno sposobnih porokov ali s pomočjo kombinacije navedenih oblik zavarovanja, pri čemer je vrsta zavarovanja odvisna od odplačilne dobe in višine zneska kredita. V sodelovanju z zavarovalnico Triglav za primer nepredvidenih dogodkov omogočamo življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

Sisbon

Pred samo odobritvijo kredita preverimo kreditno sposobnost kreditojemalca in korektnost poslovanja v sistemu SISBON. Gre za sistem, v katerem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost ter korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti strank.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kreditojemalcu mora po plačilu obroka kredita na računu ostati dovolj sredstev za preživetje. S tem namenom Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih obveznosti iz naslova kreditov in leasingov ostati vsaj znesek v višini 745 € (znesek letno določi in objavi Banka Slovenije). Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je ta znesek višji, a je višina odvisna od strukture posamezne družine.
Pri najemu kredita je treba upoštevati makrobonitetne omejitve. Te zajemajo omejitev maksimalnega razmerja med letnimi obveznostmi za odplačilo kreditov in leasingov ter letnim dohodkom potrošnika. Kreditojemalcu mora ne glede na višino dohodka po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 745 €. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, določeno po zakonu, pa mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega na osebo, ki jo preživlja, in sicer po zakonsko določenih merilih denarne socialne pomoči.
Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni transakcijski račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer za redni mesečni priliv na osebni transakcijski račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.
Kreditojemalec mora biti v trenutku podpisa pogodbe z banko polnoleten, star torej vsaj 18 let, in ob izteku dobe kreditiranja ne sme presegati 80 let. Omejitev maksimalne starosti sicer ne velja za premostitvene kredite.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja, medtem ko je spremenljiva obrestna mera vezana na referenčno obrestno mero, ki je tržna in služi kot izhodišče pri določanju obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno gre za medbančne obrestne mere EURIBOR+ in LIBOR+. V splošnem spremenljiva obrestna mera prinaša večje finančno tveganje, saj se lahko potrošnikove mesečne obveznosti spreminjajo, zaradi česar višina posameznega obroka variira.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti, o katerih sta se dogovorila banka in potrošnik in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.
Gre za elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki veljajo za fizične osebe. Sistem je bil vzpostavljen z namenom upravljanja kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost oziroma korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznih fizičnih oseb. SISBON od 1. 1. 2016 vodi Banka Slovenije in od tega dne upravlja s sistemom ter zbirko podatkov o boniteti strank.
Izbrane banke znotraj območja Evropske unije so na podlagi medbančne referenčne obrestne mere za določeno obdobje pripravljene dati depozit drugi banki in ga objaviti na European Money Marker Institute po 11. uri (po centralno evropskem času) ter na ustrezni strani Thomson Reuters. Za potrebe tega dogovora se uporablja EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu. Posamezna banka zato nanj nima vpliva. Več o EURIBOR-u je na voljo na www.euribor-rates.si in na predstavitvenih straneh Gorenjske banke.
Odplačilna doba potrošniškega kredita znaša največ 83 mesecev oz. v omejenem obsegu tudi do 120 mesecev, stanovanjskega pa do 360 mesecev. Ob tem se krediti razlikujejo glede na namen. Potrošniški omogoča izplačilo v gotovini, poplačilo kreditov, obveznosti iz naslova limitov, kreditnih kartic in leasing poslov, stanovanjski kredit pa nakup, adaptacijo ali gradnjo nepremičnine oziroma poplačilo stanovanjskega kredita ali izplačilo dednih deležev, pri čemer ekskluzivni stanovanjski kredit podpira izbrane nepremičnine, ki jih Gorenjska banka ponuja v sodelovanju s partnerji. Skladno s tem se razlikuje tudi dokumentacija, potrebna za odobritev potrošniškega, stanovanjskega ali ekskluzivnega stanovanjskega kredita.
Življenje je prekratko, da bi o svojem domu le sanjali.
Uresničite svoje sanje

Življenje je prekratko, da bi o svojem domu le sanjali.

Če boste gradili hišo ali kupili stanovanje, so stroški gradnje in prenove ena ključnih stvari, ki jih morate vedeti, preden začnete razmišljati o finančni konstrukciji.

 • Izračunajte, ko koliko vas bo okvirno stala gradnja ali prenova nepremičnine.
 • 7 stvari, ki jih morate nujno vedeti o stanovanjskem kreditu.
 • Vodič nakupa nepremičnine od A do Ž.
PREVERITE

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica