Link Link Novi Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Merila ocenjevanja kandidatov za prevzem funkcije nadzora

Skladno s smernico Evropskega bančnega organa (EBA) in sklepom Banke Slovenije je Gorenjska banka v svojo Politiko notranjega upravljanja v Gorenjski banki d.d., Kranj implementirala tudi določila o merilih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki prevzemajo funkcijo upravljanja oziroma nadzora v banki in kandidati, ki prevzemajo ključne funkcije v Gorenjski banki.

 

Merila, kot jih opredeljujejo smernica EBA, sklep Banke Slovenije ter Politika notranjega upravljanja v Gorenjski banki d.d., Kranj o ocenjevanju sposobnosti in primernosti članov upravljalnega organa ter nosilcev ključnih funkcij, so:

 • ugled,
 • praktične in teoretične izkušnje,
 • nasprotje interesov in neodvisnost,
 • razpoložljivi čas za opravljanje funkcije in
 • kolektivna primernost,

ki ji morajo izpolnjevati kandidati za prevzem prej omenjenih funkcij. Gorenjska banka posveča posebno pozornost strokovnim standardom – znanju, veščinam in izkušnjam posameznega člana upravljalnega organa, ki jih pričakuje od njih in so natančno opredeljeni v Politiki notranjega upravljanja v Gorenjski banki d.d., Kranj (14. člen) in sicer:

 

»Član upravljalnega organa mora imeti zadostno (teoretično) strokovno znanje, veščine in (praktične) izkušnje, vključno z osebno integriteto, za samostojno konstruktivno-kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu banke. Ves čas mandata mora biti sposoben izvajati temeljito in objektivno presojo o zadevah banke. Pri tem mora član upravljalnega organa upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.

Član upravljalnega organa mora imeti teoretična strokovna znanja, veščine in  praktične  izkušnje iz naslednjih področij:

 1.  univerzitetna izobrazba s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. s področja ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oziroma statistike);
 2. najmanj 5-let nedavnih praktičnih izkušenj na področjih povezanih z bančništvom ali finančnimi storitvami, pridobljene s preteklim poslovnim ravnanjem, zlasti  (ne pa izključno) na področjih:
 • kapitalskih trgov,
 • finančnih trgov
 • bančne zakonodaje in predpisov,
 • strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta banke,
 • računovodstva in revizije,
 • upravljanja tveganj,
 • ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notranjih kontrol,
 • razumevanja in tolmačenja finančnih podatkov banke (finančne analize, finančno poročanje, finančna stabilnost), na  prepoznavanju glavnih problemov na podlagi teh informacij.
 • informacijske tehnologije.

Član uprave banke mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj s področij iz predhodnega odstavka, pri čemer jih mora biti pretežen del na vodstvenem delovnem mestu (vodstvene sposobnosti).

Član nadzornega sveta mora imeti predvsem dovolj izkušenj za namen zagotavljanja konstruktivno-kritične presoje odločitev uprave in učinkovit nadzor nad njo, učinkovitega uresničevanja svoje vloge pri sprejemanju politik in odločitev v pristojnosti nadzornega sveta, zlasti glede nadzorovanja izvajanja strateških ciljev banke, določanja, sprejemanja in rednega pregledovanja strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter glede prispevka k vzpostavitvi in uresničitvi stabilne ureditve notranjega upravljanja ter učinkovitega sodelovanja v komisijah nadzornega sveta.«

 

Izpolnjevanje vseh meril ter strokovnih standardov upravljalnega organa se presoja v skladu s Politiko notranjega upravljanja v Gorenjski banki d.d., Kranj.

 

Glede na to, da člane organa nadzora predlagajo in imenujejo delničarji, mora banka zagotoviti, da so delničarji pravočasno, to je še pred morebitnim imenovanjem, seznanjeni z zahtevami glede funkcije in glede ustreznega profila kandidatov. Banka mora zato še pred začetkom samega postopka evidentiranja kandidatov delničarjem posredovati informacije o merilih, ki jih mora za prevzem funkcije nadzora izpolnjevati posamezni kandidat. Takšno zavezo ima banka tudi do nadzornega sveta.

 

Ocenjevanje primernosti je potrebno izvesti prej, preden je član organa imenovan na posamezno funkcijo, predlagatelj pa mora skupščini banke pred odločanjem o izvolitvi člana ali članov nadzornega sveta kandidate ustrezno predstaviti, med drugim tudi z oceno banke o njihovi primernosti.

 

Podrobnejša predstavitev meril je dostopna na tej povezavi.

 

Banka tudi zasleduje načelo uravnotežene zastopanosti obeh spolov, pri čemer pa mora biti v upravljalnem organu praviloma zastopanih najmanj 20% članov vsakega spola. Banka bo zasledovala sestavo upravljalnega organa, ki bo odražal raznolikosti teoretičnih strokovnih znanj ter izkušenj z različnih področij, s čimer bo zagotovljena:

 • pričakovana (potrebna) kvalifikacijska struktura članstva glede na velikost, zahtevnost in profil tveganja banke ter
 • podlaga (ozadje) za spodbujanje raznolikosti pogledov (mnenj) glede obravnavanih zadev (vprašanj).

 

Vsaj polovica članov organa nadzora sestavljajo praviloma neodvisni člani. Sem se prištevajo tisti, ki nimajo nobenega nasprotja interesov ter pri delovanju in odločanju delujejo samostojno in objektivno v prid banke in  pri katerih ne obstaja tesnejša ekonomska povezava z banko, upravo ali večjimi delničarji.

 

Člani nadzornega sveta praviloma enkrat letno izvedejo samooceno učinkovitosti svojega dela in samooceno kolektivne primernosti z vidika raznolikosti sestave ter sprejmejo program ukrepov za izboljšanje učinkovitosti svojega dela.

 

Sestava upravljalnega organa (tudi zadostno število neodvisnih direktorjev) mora zagotoviti učinkovito sprejemanje utemeljenih, objektivnih in neodvisnih odločitev v korist banke.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica